Решение №188/29.12.2020 по дело №1082/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Допустимо ли е при наследяване на поименни налични акции от няколко наследника да се приложат правилата за наследяване и разпределение на вземания, като се отчитат единствено естеството на акцията и на правата, които тя материализира?

Отговор

При наследяване на налични поименни акции всеки един от наследниците придобива идеална част от всяка акция, съответстваща на дела му в наследството, а не на реален брой акции, пропорционален на наследствения му дял. Подялбата на наследените поименни акции не следва автоматично от наследяването, поради което наследниците не се легитимират като самостоятелни притежатели – всеки на реален брой акции от капитала, а като техни съпритежатели – всеки на идеална част от всяка от наследените акции. При наследяване на поименни налични акции от няколко наследника не се прилагат правилата за наследяване и разпределение на вземания, като всяка акция принадлежи на всички наследници в съответните им идеални части, според правилата за наследяване на ЗН.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в публичното заседание на осми декември две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА, АННА БАЕВА

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

при участието на секретаря София Симеонова, като разгледа докладваното от съдия Костадинка Недкова т. дело N 1082 по описа за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ” АД срещу решение № 265 от 26.11.2018г. по в.т.д. № 260/2018г. на Апелативен съд – Велико Търново в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение № 59 от 30.04.2018г. по т.д.№ 184/2017г. на Окръжен съд – Русе в частта за уважаване на предявените искове по чл. 71 ТЗ от Б. Б. Н., П. Б. Н. и Б. Б. Н., действащи чрез своята майка и законен представител А. П. Д., срещу дружеството-касатор, като е прието за установено, че всяка от ищците притежава по 667 броя поименни акции от капитала на „МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ” АД.

В касационна жалба се поддържа, че въззивното решение е неправилно, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Претендират се направените разноски за трите инстанции.

Ответната страна по жалбата и ищци по делото, Б. Б. Н., П. Б. Н. и Б. Б. Н., действащи чрез своята майка и законен представител А. П. Д., в писмен отговор оспорват жалбата, като излагат доводи за нейната неоснователност. Претендират присъждане на направените за настоящата инстанция разноски.

Касационен въпрос

С определение № 100/24.02.2020г. по настоящото дело е допуснат, на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК, касационен контрол на въззивното решение в обжалваната от дружеството част за произнасяне по материалноправния въпрос: „Допустимо ли е при наследяване на поименни налични акции от няколко наследника да се приложат правилата за наследяване и разпределение на вземания, като се отчитат единствено естеството на акцията и на правата, които тя материализира?”

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, като взе предвид оплакванията в жалбата и доводите на страните, с оглед правомощията си по чл.293 ГПК, приема следното:

За да потвърди първостепенното решение в уважителната част по иска по чл.71 ТЗ срещу дружеството, въззивният съд е приел, че поименната акция като ценна книга е обект на правото на собственост, но по своята правна природа е по-близо до вземанията, отколкото до вещите, поради което пакетът от акции, обект на наследяване, се разпределя между наследниците, с оглед на правата им, тъй като естеството на акцията и на правата, които тя материализира, позволяват това, поради което всеки от ищците може да упражнява акционерните си права по отношение на 667 бр. поименни налични акции, с номинална стойност по 100 лева всяка, от капитала на „МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ” АД, които всеки от тях притежава.

По релевирания правен въпрос:

След постановяване на определението по чл.288 ГПК е създадена практика на ВКС във връзка с наследяването на поименните акции, а именно: С решение № 47/31.07.2020г. по т. д. № 673/2019г. на ВКС, ІІ т. о. и решение № 98/28.10.2020г. по т. д. № 2214/2019г. на ВКС, ІІ т. о. по реда на чл.290 ГПК е прието, че при наследяване на налични поименни акции всеки един от наследниците придобива идеална част от всяка акция, съответстваща на дела му в наследството, а не на реален брой акции, пропорционален на наследствения му дял. Същото становище е застъпено и в решаващите мотиви на решение № 58/10.08.2020г. по т.д.№ 101/2019г. на ВКС, І т. о., в което е посочено, че подялбата на наследените поименни акции не следва автоматично от наследяването, поради което наследниците не се легитимират като самостоятелни притежатели – всеки на реален брой акции от капитала, а като техни съпритежатели – всеки на идеална част от всяка от наследените акции. С решение № 111/13.11.2020г. по т. д. № 1687/2019г. на ВКС, І т. о. по реда на чл.290 ГПК е постановено, че при наследяване на поименни налични акции от няколко наследника не се прилагат правилата за наследяване и разпределение на вземания, като всяка акция принадлежи на всички наследници в съответните им идеални части, според правилата за наследяване на ЗН. В посочената практика на ВКС е даден отговор на въпроса, по който е допуснато касационното обжалване, като този отговор се възприема изцяло от настоящия състав на ВКС.

По основателността

По касационната жалба:

С оглед отговора на поставения въпрос, въззивното решение в допусната до касационен контрол част, в което е прието, че по своята правна природа поименните акции са по-близо до вземанията, отколкото до вещите, и се разпределят само въз основа на настъпилото наследствено правоприемство между наследниците, всеки от които притежава по 667 бр. поименни налични акции, с номинална стойност по 100 лева всяка, от капитала на „МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ” АД, е неправилно, като постановено в нарушение на материалния закон.

Предвид изложеното, решението на апелативния съд следва да бъде отменено в обжалваната част, като исковете по чл.71 ТЗ се отхвърлят.

С оглед изхода на делото в полза на жалбоподателя следва да бъдат присъдени направените от него разноски за всички инстанции в размер общо на 11634 лева, от които: 1200 лева с ДДС – заплатено адвокатско възнаграждение за първоинстанционното производство, 5202 лева разноски за въззивното производство /4002 лева – държавна такса и 1200 лева с ДДС – заплатено адвокатско възнаграждение/ и 5232 лева разноски за касационното производство /4032 – държавна такса и 1200 лева с ДДС– заплатено адвокатско възнаграждение/.

Диспозитив

Водим от горното, на основание чл.293, ал.2 ГПК, вр. чл.281, т.3 ГПК, Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение,

Р Е Ш И

ОТМЕНЯ решение № 265 от 26.11.2018г. по в.т.д. № 260/2018г. на Апелативен съд – Велико Търново в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение № 59 от 30.04.2018г. по т.д.№ 184/2017г. на Окръжен съд – Русе в частта за признаване за установено по исковете по чл.71 ТЗ на Б. Б. Н., П. Б. Н., Б. Б. Н., действащи чрез своята майка и законен представител А. П. Д., срещу „МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ” АД, че всяка от тях притежава по 667 броя поименни акции от капитала на „МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ” АД, като ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ предявените по чл.71 ТЗ искове от Б. Б. Н., ЕГН [ЕГН], П. Б. Н., ЕГН [ЕГН], Б. Б. Н., ЕГН [ЕГН], действащи чрез своята майка и законен представител А. П. Д., ЕГН [ЕГН], срещу „МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ” АД, ЕИК[ЕИК], за признаване на установено, че всяка от тях притежава по 667 броя поименни акции от капитала на „МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ” АД.

ОСЪЖДА Б. Б. Н., ЕГН [ЕГН], П. Б. Н., ЕГН [ЕГН], Б. Б. Н., ЕГН [ЕГН], действащи чрез своята майка и законен представител А. П. Д., ЕГН [ЕГН], да заплатят на основание чл.78, ал.3 ГПК на „МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ” АД, ЕИК[ЕИК], сумата от 11634 лева лева – направени разноски за всички инстанции.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №47/31.07.2020 по дело №673/2019
  При наследяване на налични поименни акции какво придобива всеки един от наследниците – индивидуална собственост върху реален брой акции, пропорционален на наследствения му дял, или идеална част от собственост върху всяка акция?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №98/28.10.2020 по дело №2214/2019
  Какви акции придобива всеки един от наследниците при наследяване на налични поименни акции – реален брой акции, пропорционален на наследствения му дял, или идеална част от всяка акция съобразно наследствения му дял?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №58/10.08.2020 по дело №101/2019
  Защитимо ли е по реда на чл. 74 ТЗ, чрез отмяна на решението на ОСА, право на участие на част от съсобствениците на акция, в случай че няма упълномощен от всички съсобственици на акцията пълномощник по чл. 177 ТЗ, за участие в ОСА? Упражнимо ли е право на глас от…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №111/13.11.2020 по дело №1687/2019
  Допустимо ли е при наследяване на поименни налични акции от няколко наследници да се приложат правилата за наследяване и разпределение на вземания, като се отчитат единствено естеството на акцията и на правата, които тя материализира?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий.

Цитирани норми