Решение №182/26.11.2019 по дело №540/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд да даде указания на съделителите, че представеният от тях частен проект за разделяне на допуснати до делба имоти следва да бъде съгласуван и одобрен от АГКК?

Отговор

Бездействие на съделител по отношение на необходимостта да бъдат предприети действия по привеждане на проект за разделяне на един имот в съответствие с изискванията на ЗУТ и други закони е налице, само ако този проект е бил изпратен от съда за становище на главния архитект на общината или на друг компетентен да дава такова становище административен орган и в адресирано до съда и страните становище този орган е дал предписания, които не са били изпълнени въпреки дадените от съда указания. Ако е налице прието от съда заключение за поделяемост на имота и изработен от вещото лице проект за разделянето, съдът е длъжен да изпрати този проект за становище на компетентния орган. Само ако, след постъпване на становище с дадени предписания за необходимостта проектът да бъде преработен и след дадени от съда указания в тази насока, съделителите не предприемат действия по преработване на проекта, може да се приеме, че е налице тяхно бездействие.


Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на двадесети ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ, ВАНЯ АТАНАСОВА

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

при участието на секретаря Анета Иванова, след като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 540 по описа за 2019 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Р. С. А., М. К. А. и С. К. П. срещу решение № V-120 от 09.11.2018 г. по в.гр.д.№ 1438 от 2018 г. на Бургаския окръжен съд, пети въззивен граждански състав, с което е потвърдено решение № 1229 от 11.06.2018 г. по гр.д.№ 6101 от 2015 г. на Бургаския районен съд в частта му по извършване на делбата на два от делбените имоти /1. имот с идентификатор ….. по кадастралната карта на [населено място], одобрена със заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 7 540 кв.м., находящ се в землището на [населено място], м.“М.“, идентичен с имот № ….. по плана за земеразделяне на землището на [населено място] и 2. имот с идентификатор ….. по кадастралната карта на [населено място], одобрена със заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 33 721 кв.м., находящ се в землището на [населено място], м.“О.“, идентичен с имот № ….. по плана за земеразделяне на землището на [населено място]/ чрез изнасянето им на публична продан.

В жалбата и в открито съдебно заседание пълномощникът на касаторите твърди, че решението на Бургаския окръжен съд е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост- основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК. Моли решението да бъде отменено, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд за извършване на делбата чрез разпределение по чл.353 ГПК.

Ответниците по жалбата М. Н. А., Б. Н. А. и Д. М. Т. не вземат становище по нея.

Касационен въпрос

С определение № 287 от 04.06.2009 г. настоящият състав на ВКС е допуснал касационно обжалване на решението на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК /поради противоречието му с посочена от касаторите практика на ВКС/ по следния правен въпрос: Длъжен ли е въззивният съд да даде указания на съделителите, че представеният от тях частен проект за разделяне на допуснати до делба имоти следва да бъде съгласуван и одобрен от АГКК ?

Мотиви

По този въпрос в посочените от касаторите решение № 20 от 06.02.2015 г. по гр.д.№ 4692 от 2014 г. на ВКС, ГК, I г.о. и решение № 38 от 21.06.2017 г. по гр.д.№ 3511 от 2016 г. на ВКС, ГК, I г.о. е прието, че бездействие на съделител по отношение на необходимостта да бъдат предприети действия по привеждане на проект за разделяне на един имот в съответствие с изискванията на ЗУТ и други закони е налице, само ако този проект е бил изпратен от съда за становище на главния архитект на общината или на друг компетентен да дава такова становище административен орган и в адресирано до съда и страните становище този орган е дал предписания, които не са били изпълнени въпреки дадените от съда указания. Ако е налице прието от съда заключение за поделяемост на имота и изработен от вещото лице проект за разделянето, съдът е длъжен да изпрати този проект за становище на компетентния орган. Само ако, след постъпване на становище с дадени предписания за необходимостта проектът да бъде преработен и след дадени от съда указания в тази насока, съделителите не предприемат действия по преработване на проекта, може да се приеме, че е налице тяхно бездействие.

В противоречие с приетото от ВКС в горепосочените решения, съставът на Бургаския окръжен съд не е изискал официално становище от С.- Б. по представения от съделителите и приет като доказателство по въззивното дело проект за разделяне на имот с идентификатор ….., нито е указал на съделителите, че следва да представят такова становище или скица-проект от С.-Б. за изменение на кадастралната карта на основание чл. 52, ал. 1, т. 1 ЗКИР. Приел е, че съделителите са бездействали и поради това тяхно бездействие е счел, че няма възможност за разделяне по реда на чл.353 ГПК на двата делбени имота /имот с идентификатор ….. по кадастралната карта на [населено място] с площ от 7 540 кв.м. и имот с идентификатор ….. по кадастралната карта на [населено място] с площ от 33 721 кв.м./, поради което ги е изнесъл на публична продан.

По основателността

С оглед на горното, обжалваното решение следва да бъде отменено като неправилно- постановено при допуснато от въззивния съд съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

След отмяна на решението и на основание чл.293, ал.3 ГПК делото следва да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на Бургаския окръжен съд, тъй като се налага извършването на нови съдопроизводствени действия: служебно изискване от съда на становище от С.- Б. за това отговаря ли представения от съделителите към въззивната жалба частен проект за делба на законовите изисквания за разделяне на делбените имоти и даване на възможност на страните да представят скици- проекти от С.-Б. за изменение на кадастралната карта на основание чл. 52, ал. 1, т. 1 ЗКИР в съответствие с този проект за делба.

В зависимост от това какво становище бъде получено, следва да бъдат предприети и други процесуални действия:

а/ Ако бъде получено становище, че този проект не отговаря на законовите изисквания, въззивният съд следва да даде възможност на съделителите да представят друг, съобразен със законовите изисквания проект за разделяне.

б/ Ако бъде получено становище, че проектът отговаря на законовите изисквания и делбата може да бъде извършена съобразно него, съдът следва да даде възможност на съделителите да представят скици-проекти за изменение на кадастралната карта съобразно този техен проект на основание чл. 52, ал. 1, т. 1 ЗКИР и да постави допълнителна задача на експертизата да даде заключение за стойността на всеки от дяловете съобразно този проект, а предвид квотите, при които е допусната делбата- да определи дължимите между съделителите суми за уравнение на дяловете им.

След извършване на тези процесуални действия делбата следва да се извърши чрез разпределение на двата делбени имоти по реда на чл.353 ГПК.

Диспозитив

По изложените съображения съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, първо отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № V-120 от 09.11.2018 г. по в.гр.д.№ 1438 от 2018 г. на Бургаския окръжен съд, пети въззивен граждански състав.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Бургаския окръжен съд.


Свързани съдебни актове

Решение № 20 от 06.02.2015 г. по гр. д. № 4692/2014 г. Докладчик: съдия Светлана Калинова Следва ли да се приеме, че е налице бездействие на съделителите при наличие на заключение на съдебно-техническа експертиза за поделяемостта на имота и изработен от вещото лице инвестиционен проект или съдът е длъжен да изпрати този проект за становище на главния архитект на общината, както и по въпроса какво е съотношението между изискванията на ГПК, ЗУТ, З. и Закона за културното наследство по отношение на действията на страните и действията на съда при наличие на данни за поделяемост на имот-паметник на културата и какво е съотношението между разпределението на доказателствената тежест и изискванията за извършване на съответните действия от страна на сезирания съд ?
Решение № 38 от 21.06.2017 г. по гр. д. № 3511 / 2016 г. Докладчик: съдия Гълъбина Генчева Какви следва да бъдат действията на съда във втората фаза на делбата, за да бъдат насочени страните към предприемане на адекватни действия по чл. 201 и чл. 203 ЗУТ с цел спазване на принципа на чл. 69, ал. 2 ЗН за получаване на дялове в натура, при възможна поделяемост на делбения имот ?

Цитирани норми