Определение №18/11.01.2021 по дело №2775/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: Търговска колегия, I-во отделение
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За задължението на въззивния съд служебно да провери предпоставките за признаване и допускане на изпълнение на решенията на чуждестранните съдилища, предвидени в разпоредбите на чл.117 КМЧП и сл.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на тринадесети октомври през две хиляди и двадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като изслуша докладваното от съдия Николова т.д. №2775 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Производството е по чл.288 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Община Белоградчик срещу решение №1879 от 23.07.2019г. по гр.д.№476/2019г. на Софийски апелативен съд, ГО, 1 състав. С него е потвърдено решение №6714 от 30.10.2018г. по гр.д.№326/2017г. на Софийски градски съд, I ГО, 12 състав, с което е признато и е допуснато изпълнението на решение от 19.06.2015г. по гр.д.№17П 6268/2014г. на Стопански съд – Белград, Република Сърбия, постановено по спор между Сдружение “Балканика” и [община].

Касаторът поддържа, че обжалваното решение е неправилно, необосновано и противоречи на закона, а именно на приложимите правни норми, регламентиращи признаването и изпълнението на решението на Стопанския съд – Белград, Република Сърбия. Счита, че не е достатъчно извършеното от сръбския съд удостоверяване, че решението му е влязло в сила, като поддържа, че липсват доказателства за надлежното връчване на решението. Твърди, че в доказателствена тежест на ищеца е доказването на разпоредбите от сръбския процесуален закон, които регламентират начина на връчване на съдебните книжа.

Допускането на касационното обжалване е обосновано в изложението по чл. 284 ал.3 т.1 от ГПК с твърдението, че атакуваното решение съдържа произнасяне по включения в предмета на спора и имащ значение за изхода на делото правен въпрос за задължението на въззивния съд служебно да провери предпоставките за признаване и допускане на изпълнение на решенията на чуждестранните съдилища, предвидени в разпоредбата на чл.117 т.2 от КМЧП. Касаторът поддържа наличие на основанието по чл. 280 ал.1 т.1 от ГПК, като се позовава на противоречие с практиката на ВКС, формирана с решение №180/02.02.2018г. по т. д. №340/2017г. на ВКС, ТК, І т.о.

Ответникът по касация Сдружение “Балканика”, със седалище [населено място], Сърбия, оспорва касационната жалба и поддържа липса на основания за допускане на касационно обжалване на въззивното решение.

Мотиви

Касационната жалба е подадена от легитимирана страна в преклузивния едномесечен срок, като е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, след като прецени данните по делото и становищата на страните, приема следното:

За да потвърди обжалваното пред него първоинстанционно решение, въззивният съд е споделил изводите на Софийски градски съд, че са налице предпоставките на чл.117 от КМЧП и чл.45 ал.1 и чл.46 от Договора за правна помощ за признаване и допускане до изпълнение на решението по гр.д.№17П 6268/2014г. на Стопанския съд – Белград, Република Сърбия.

Допускането на касационното обжалване съгласно чл.280 ал.1 от ГПК предпоставя произнасяне от въззивния съд по релевантен материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е от значение за изхода на спора и по отношение на който е налице някое от основанията по чл.280, ал.1 ГПК, т.1, т. 2 и т.3. Съгласно т.1 на Тълкувателно решение №1 от 19.02.2010г. по тълк. дело №1/2009г. на ОСГТК на ВКС правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело е този, който е включен в предмета на спора и е обусловил правните изводи на съда по конкретното дело. Преценката за допускане на касационно обжалване се извършва от ВКС въз основа на изложените от касатора твърдения и доводи с оглед критериите, предвидени в посочената правна норма.

Поставеният в изложението процесуалноправен въпрос е обусловен от оплакването на касатора за нарушение на съдопроизводствените правила, изразяващо се в това, че съдът не е проверил наличието на всички установени в чл.117 КМЧП и сл. предпоставки за признаването и изпълнението на решението на Стопанския съд – Белград, Република Сърбия. Процесуалноправният въпрос се отнася до правомощията на въззивния съд в производството по признаване и допускане на изпълнение на чуждестранни съдебни решения и е релевантен за спора. По поставения въпрос е формирана постоянна практика на ВКС, обективирана в цитираното от касатора решение №180/02.02.2018г. по т. д. №340/2017г. на ВКС, ТК, І т.о., както и служебно известното на настоящия състав решение №248/26.10.2012г. по гр.д.№241/2012г. на ВКС, ГК, II г.о., постановени по реда на чл.290 от ГПК.

Касационен въпрос

С оглед изложеното въззивното решение следва да бъде допуснато до касация на основание чл.280, ал.1, т.1 от ГПК за проверка на съответствието му с практиката на ВКС по поставения процесуалноправен въпрос, уточнен от настоящия състав както следва: за задължението на въззивния съд служебно да провери предпоставките за признаване и допускане на изпълнение на решенията на чуждестранните съдилища, предвидени в разпоредбите на чл.117 КМЧП и сл.

На основание чл. 18, ал. 2, т. 2 ТДТС по ГПК, касаторът следва да внесе по сметка на ВКС държавна такса в размер на 25 лв.

Диспозитив

Воден от горното и на основание чл. 288 от ГПК, Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И

ДОПУСКА касационно обжалване на решение №1879 от 23.07.2019г. по гр.д.№476/2019г. на Софийски апелативен съд, ГО, 1 състав.

УКАЗВА на касатора Община Белоградчик в едноседмичен срок от съобщението да представи по делото вносен документ за внесена по сметката на ВКС държавна такса в размер на 25 лв., като при неизпълнение на указанието в срок, производството по жалбата ще бъде прекратено.

След представяне на вносния документ делото да се докладва на Председателя на I ТО за насрочване в открито съдебно заседание, а при непредставянето му в указания срок – да се докладва за прекратяване.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №180/02.02.2018 по дело №340/2017
  Ако на страните са били дадени неточни указания относно подлежащите на доказване факти и с дадените указания е неправилно разпределена доказателствената тежест между страните, следва ли въззивният съд да даде възможност на страните да предприемат съответните процесуални действия по посочване и събиране на относими доказателства?
 • Решение
  Решение № 248 от 26.10.2012 г. по гр. д. № 241/2012 г.
  Относно възможността въззивният съд инцидентно по висящ процес да зачете последиците на влязло в сила съдебно решение на чуждестранен съд и представлява ли това признаване на чуждестранно съдебно решение по смисъла на чл. 118 КМЧП.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини