Определение №178/22.04.2021 по дело №284/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 178

  София, 22.04.2021 год.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шести април през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛКА МАРЕВА ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

  като разгледа докладваното от съдия Камелия Маринова гр.д. № 284 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД /погрешно посочено в титулната част на жалбата като ЕООД, доколкото е установено, че „Ученически отдих и спорт“ ЕООД е прекратено без ликвидация, поради преминаване на цялото му имущество към „Ученически отдих и спорт“ ЕАД при условията на общо правоприемство/, гр.София, чрез старши юрисконсулт Е. Д., против решение № II-111 от 4.03.2020 г., постановено по гр.д. № 1354 по описа за 2019 г. на Окръжен съд-Бургас в частта, с която е отменено решение № 125 от 3.07.2019 г. по гр.д. № 797/2018 г. на Районен съд-Несебър в частта за отхвърляне на евентуалния установителен иск за собственост на основание давностно владение и вместо него е постановено друго за признаване за установено по отношение на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр.София и „Пайонир Дивелопмънт“ ООД, гр.София, че А. В. П. и А. Л. П. са собственици на поземлен имот с идентификатор **** с площ 735 кв.м., описан като УПИ ***, кв. 50А по плана на [населено място], [община], целият урегулиран от 734 кв.м., на основание изтекла в полза на ищците придобивна давност с начален момент 25.01.2005 г.

  Въззивното решение в частта, с която искът е уважен по отношение на „Пайонир Дивелопмънт“ ООД, гр.София не е обжалвано и е влязло в сила.

  А. В. П. и А. Л. П. са подали, чрез пълномощника си адвокат Т. И., писмен отговор на касационната жалба по реда и в срока по чл.287, ал.1 ГПК, в които оспорват наличието на основание за допускане на касационно обжалване и претендират възстановяване на направените разноски.

  За да се произнесе по наличието на основание за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, касационният съд съобрази следното:

  Въззивният съд е констатирал, че ищците са придобили процесния имот по време на брака им с договор за покупко-продажба по нотариален акт № 64 от 27.01.2005 г., том I, нот.дело № 59/2005 г., като праводателите им Ц. Х. К., Д. Г. К. и Б. Н. Я. са легитимирали правата си с реституция по ЗСПЗЗ с решение № 27-Р от 15.12.1992 г. на ПК-Несебър, договор за доброволна делба от 15.01.1999 г. и извършена сделка, с която Г. Н. Х. е дарила на 22.01.1999 г. на дъщеря си Ц. Х. К. собствената си 1/2 ид.ч. от имота. Формирал е извод, че е налице хипотезата на чл.10б ЗСПЗЗ, поради което не е възстановено правото на собственост, респ. ищците не се легитимират като собственици въз основа на договора за покупко-продажба, поради което е разгледал евентуалния иск за собственост на основание изтекла придобивна давност.

  Приел е за установено, че с Решение на Министерски съвет на Република България № 1005 от 20.12.2004 г. са обявени имоти-публична държавна собственост, за имоти-частна държавна собственост съгласно Приложение № 1 – под № 162 (приложено по делото), от което е видно, че са включени имоти, находящи се в НДК – Равда, находящи се в [населено място] – [община] – тридесет и две масивни сгради, девет паянтови постройки и земя, с обща площ на имота от 220 дка. С цитираното решение е постановено и да се образува еднолично търговско дружество с ограничена отговорност на базата на недвижимите имоти, заедно с движимите вещи в тях съгласно Приложение № 1. В изпълнение на цитираното решение на МС на РБ е постановен и Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала „Ученически отдих и спорт“ от 24.01.2005 г., по силата на който Министърът на образованието и науката в качеството си на упражняващ правата на собственост на Държавата като едноличен собственик на капитала е учредил Еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „Ученически

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари