Определение №177/21.04.2021 по дело №814/2021

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 177

  София, 21.04.2021 г.

  ЕМИЛ МАРКОВ – съдия във Върховния касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закритото заседание на деветнадесети април през две хиляди двадесет и първа година, като сложих за разглеждане ч. търг. дело № 814 по описа за 2021 г., за да се произнеса взех предвид:

  Производството е по реда на чл. 257, ал. 1 ГПК.

  Образувано е по молбата (с вх. № 5538 от 6.ІV.2021 г.) на С. Г. В. от Благоевград, в качеството му на председател на нерегистрираното Сдружение с нестопанска цел „Дружество на репресираните македонци в България, жертви на комунистическия терор“ /СДРМБЖКТ/, който е въззивник по заведеното на 25.ІІІ.2021 г. гр. дело № 301/2021 г. по описа на САС по подадена от него жалба срещу решение № 6/21.І.2021 г на ОС-Благоевград по т д. № 202/2020 г., потвърждаващо отказ на Агенцията по вписванията.

  В тази молба с правно основание по чл. 255 ГПК се поддържа, че въззивната жалба срещу първоинстанционното решение на ОС-Благоевград била подадена на 2.ІІ.2021 г. и че „повече от три месеца“, т.е. до настоящето настоятелно искане, нямало окончателно произнасяне от състава на САС по атакувания отказ на Агенцията по вписванията да регистрира Сдружението.

  По реда на чл. 255, ал. 2 in fine ГПК съдията докладчик от състава на САС е изразил становище, че „конкретното дело е разпределено в САС на 25.03.2021 г., а му е докладвано на 29.03.с.г.“, поради което той счита, че не е допуснал необосновано забавяне.

  Молбата за определяне на срок при бавност е изцяло неоснователна.

  Настоящето производство по реда на чл. 257, ал. 1 ГПК е образувано на 15.ІV.2021 г., поради което произнасянето ми на днешна дата се осъществява в пределите на индикативния едноседмичен срок.

  Съгласно изискването за добросъвестност по чл. 3 ГПК участващите в съдебните производства лица, под страх от отговорност за вреди, са длъжни да упражняват предоставените им процесуални права „съобразно добрите нрави”, придържайки се към задължението да изнасят пред съда само истината. От гледище на съдопроизводственото правило на чл. 60, ал. 3 ГПК не отговаря на истината главното твърдение в тази молба по чл. 255 ГПК, че от датата 2.ІІ.2021 г. до 5.ІV.2021 г. били изминали „повече от три месеца“. Напротив, реално изминали са само 2 /два/ месеца.

  Отделно от горното в процесния случай се налагат още и следните констатации:

  1./ Според съдопроизводственото правило на чл. 263, ал. 1 ГПК, след като приеме жалбата първостепенният съд /а не въззивният – бел. на ВКС/ изпраща препис от нея, заедно с приложенията на другата страна, „която в двуседмичен срок от получаването им може да подаде отговор на жалбата“.

  2./ По описа на САС въззивното дело е било образувано с резолюция на председателя на този въззивен съд от датата 25 март 2021 г., когато е извършено и разпределянето му на съдия докладчик на случаен принцип. Така от постъпването на делото при конкретно посочения с компютърна програма съдия и до подаването на молбата за определяне на срок при бавност реално са изминали 5 /пет/ работни дни.

  Съпоставянето на този период от време с предоставеното от законодателя за изготвяне на отговор на въззивната жалба, факктът, чме тепърва предстои провеждането на подготвително и на открито съдебно заседание по делото с призоваване на страните, а също и с оглед на продължителността на срока за изготвяне на въззивно решение /по чл. 273 ГПК, във вр. чл. 235, ал. 5, изр. 1-во ГПК/, който има инструктивен характер, по необходимост налагат извод, че от страна на съдията докладчик в Софийския апелативен съд до момента не е било допуснато необосновано забавяне при разглеждането на гр. дело № 301/2021 г. и затова няма предпоставки за определяне на срок. Като последица от тази констатация молбата на благоевградското Сдружение с нестопанска цел „Дружество на репресираните македонци в България, жертви на комунистическия терор“, подадена чрез неговия законен представител /председател/ С. Г. В. от Благоевград ще следва да бъде отхвърлена.

  Мотивиран от горното

  О П Р Е Д Е Л И Х :

  ОСТАВЯМ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата (с вх. № 5538 6.ІV.2021 г. по описа на САС) за определяне на срок при бавност, подадена от председателя на нерегистрираното Сдружение с нестопанска цел „Дружество на репресираните македонци в България, жертви на комунистическия терор“ С. Г. В. от

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари