Определение №169/20.04.2021 по дело №3201/2020

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 169

  София, 20.04.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 3201/2020 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от Н. И. Б. и Р. М. Б. чрез техния пълномощник адв. И. К. срещу въззивно решение № 1594 от 04.05.2020 г. по в.гр.д. № 600/2019 г. на Окръжен съд-Благоевград. В жалбата са наведени доводи за неправилност на решението поради необоснованост, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и на материалния закон. Жалбоподателите поддържат, че въззивният съд не е обсъдил в пълнота събраните пред първата инстанция доказателства, които налагат извод, че до 2000 г. имотът не е бил земеделска земя и едва след облагородяването му е бил годен за задоволяване на земеделски нужди, поради което не е попадал под действието на ЗСПЗЗ и по отношение на него визираният в чл. 19 ЗСПЗЗ способ за придобиване на право на собственост от общината не е бил налице. Поддържат също, че давността е допустим придобивен способ по отношение на тези земеделски земи, които не са били реално отнети от собствениците им

  В изложението по чл. 284, ал.3,т.1 ГПК е направено искане за допускане на въззивното решение до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.2, изр.3 ГПК поради очевидна неправилност, както и на основание чл. 280, ал.1, т.1 и 3 ГПК по следните въпроси: 1.Може ли да се приеме, че един имот е представлявал държавна земеделска земя, след като към момента на колективизацията бил безстопанствен и е нямал друг собственик. 2. Съществува ли забрана за придобиване по давност на имот- необработваема земя, който не е бил включен в ТКЗС, не е бил в регулация, не е представлявал горска територия както към момента на образуване на ТКЗС, така и към настоящия момент

  Ответната страна по касация Община Гоце Делчев не е взела становище по касационната жалба.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

  С обжалванато въззивно решение е потвърдено решение № 1928 от 14.06.2019 г. по гр.д. № 1106/2018 г. на Районен съд-гр. Гоце Делчев, с което е отхвърлен предявеният от Н. И. Б. и Р. М. Б. против Община Гоце Делчев иск с правно основание чл. 124, ал.1 ГПК за признаване за установено по отношение на Община Гоце Делчев, че на основание давностно владение ищците са собственици на недвижим имот, представляващ нива с площ 1.307 дка, находящ се в м. ”П./ К.”, в землището на [населено място], общ. Гоце Делчев, попадаща в имот № ... по картата на землището. Въззивният съд е приел, че към момента на влизане в сила на ЗСПЗЗ процесният имот е представлявал земеделска земя, не е заявен за възстановяване по реда на този закон, не е бил част от горски фонд, и през 2008 г. е бил предаден на общината на основание чл. 19 ЗСПЗЗ и общината е придобила правото на собственост на основание посочената разпоредба. Оттук е направил извод, че независимо от упражняваното владение, ищците не са придобили имота по давност, тъй като към момента на влизане в сила на § 1 ДР на ЗДЗС не е изтекъл предвидения в закона 10-годишен давностен срок, а с цитираната разпоредба давността по отношение на имоти-частна общинска собственост е спряна до 3.12.2022 г.

  Не са налице предпоставките на чл. 280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК за допускане на въззивното решение до касационно обжалване по поставените в изложението по чл. 284, ал.3, т.1 ГПК материалноправни въпроси. Същите не са обусляващи изхода на делото и не са обсъждани от въззивния съд. Отговор на първия въпрос дава разпоредбата на чл. 6, ал.2 ЗС в редакция до изменението в ДВ 77/91 г., съгласно която вещите, които нямат друг собственик, са държавна собственост. Следователно, по отношение придобиването по давност на тези имоти ще бъдат приложими разпоредбите на чл. 86 ЗС и § 1 ЗДЗС, т.е. отговорът на поставения въпрос не би променил крайния резултат по делото, тъй като не може да доведе до извод за придобиване по давност от ищците на правото на собственост върху процесния

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари