Решение №168/23.10.2019 по дело №4645/2018

Спорът е допуснат до касация с Определение № 241 от 08.05.2019 г. по гр. д. № 4645/2018 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
80 Shares

Анотация

Въпрос

Допустимо ли е съдебно решение, постановено по насрещен иск за собственост на имот, който иск е предявен преди първото заседание за разглеждане на предявен иск за делба на този имот, ако към момента на постановяване на това решение по насрещния иск с влязло в сила решение искът за делба вече е отхвърлен?

Отговор

Делбеното производство е особено исково производство, развиващо се в две фази и при спазването на специалните процесуални правила, предвидени в Част първа, Глава двадесет и девета на ГПК. Съгласно едно от тези специални правила /чл.342 ГПК/ в първото заседание във фазата по допускане на делбата всеки от сънаследниците може да възрази против правото на някой от тях да участва в делбата, против размера на неговия дял, както и против включването в наследствената маса на някои имоти. Това може да бъде осъществено с различни процесуални средства, включително чрез предявяване на възражение за придобивна давност на някой от наследствените имоти или на насрещен иск от някой от наследниците за придобиване на изключителна собственост върху делбения имот на основание, което изключва съсобствеността с останалите наследници. Когато е предявен такъв насрещен иск за собственост, е налице обективно съединяване на искове, по които съдът е длъжен да се произнесе с едно общо решение- за допускане или отхвърляне на иска за делба и за уважаване или отхвърляне на предявения насрещен иск.

В случай, че в мотивите на решението по допускане на делбата съдът се е произнесъл и по двата иска, но в диспозитива на решението си е пропуснал да се произнесе по насрещния иск, е налице очевидна фактическа грешка в решението. Поради това и на основание чл.247 ГПК по свой почин или по молба на някоя от страните по делото съдът е длъжен да поправи тази очевидна фактическа грешка като постанови решение и по насрещния иск. Доколкото ГПК не предвижда срок за поправка на очевидна фактическа грешка в съдебно решение, възможна е хипотеза, в която решението в частта му по иска за делба да е влязло в сила, а в частта му по предявения в делбеното производство насрещен иск за собственост- все още да не е влязло в сила. В този случай, когато искът за делба е отхвърлен поради това, че ищецът не е собственик на имота или поради това, че липса съсобственост върху имота, с решението по иска за делба спорът за притежаване на правото на собственост върху този имот не е решен със сила на пресъдено нещо, поради което е допустимо дори и след влизане в сила на решението по иска за делба да се постанови решение по насрещния иск за собственост.


Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на шестнадесети октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

ЧЛЕНОВЕ:
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

при участието на сеакретаря Анета Иванова, след като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 4645 по описа за 2018 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК и сл.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на А. Н. А. и А. Н. А. против решение № 51 от 06.07.2018 г. по в.гр.д.№ 140 от 2018 г. на Разградския окръжен съд, с което е обезсилено като недопустимо решение № 1568 от 02.05.2018 г. по гр.д.№ 2560 от 2017 г. на Разградския районен съд за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № I от 01.03.2018 г.по гр.д.№ 2560 от 2017 г. на Разградския районен съд, чрез постановяване на допълнителен диспозитив за отхвърляне на предявения от А. Н. А. и А. Н. А. в производството по делба установителен иск по чл. 124, ал. 1 ГПК във връзка с чл.79 ЗС за признаване на установено по отношение на Н. А. Ф. и А. Н. А., че А. А. и А. А. са изключителни собственици на имот- сграда с идентификатор 77308.504.949.4, находяща се в имот с идентификатор …. по кадастралната карта на [населено място], обл. Разград, одобрена със заповед № РД-18-19 от 23.03.2016 г., с административен адрес [населено място], обл.Разград, [улица], с предназначение на сградата- гараж, със застроена площ от 53 кв.м. и производството по делото в тази част е прекратено.

В касационната жалба се твърди, че решението на Разградския окръжен съд е незаконосъобразно, постановено при неправилно прилагане на материалния закон и при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и е необосновано- основания за касационно обжалване по чл. 281, ал. 1, т. 3 ГПК.

В срока по чл. 287, ал. 1 ГПК и в проведеното открито съдебно заседание ответниците по касационната жалба Н. А. Ф. и А. Н. А. не вземат становище по нея.

Касационен въпрос

С определение № 241 от 08.05.2019 г. касационното обжалване на решението е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по следния правен въпрос: Допустимо ли е съдебно решение, постановено по насрещен иск за собственост на имот, който иск е предявен преди първото заседание за разглеждане на предявен иск за делба на този имот, ако към момента на постановяване на това решение по насрещния иск с влязло в сила решение искът за делба вече е отхвърлен ? Въпросът е допуснат във връзка със специфичната хипотеза по настоящото дело /постановяване на решение по съединен за общо разглеждане с иска за делба насрещен иск за собственост след влизане в сила на решението за допускане на делбата/, по която няма съдебна практика, а и очевидно е налице неяснота в специалните разпоредби на ГПК за производството за делба, които се нуждаят от тълкуване.

Мотиви

По този въпрос настоящият състав на ВКС приема следното: Делбеното производство е особено исково производство, развиващо се в две фази и при спазването на специалните процесуални правила, предвидени в Част първа, Глава двадесет и девета на ГПК. Съгласно едно от тези специални правила /чл.342 ГПК/ в първото заседание във фазата по допускане на делбата всеки от сънаследниците може да възрази против правото на някой от тях да участва в делбата, против размера на неговия дял, както и против включването в наследствената маса на някои имоти. Това може да бъде осъществено с различни процесуални средства, включително чрез предявяване на възражение за придобивна давност на някой от наследствените имоти или на насрещен иск от някой от наследниците за придобиване на изключителна собственост върху делбения имот на основание, което изключва съсобствеността с останалите наследници. Когато е предявен такъв насрещен иск за собственост, е налице обективно съединяване на искове, по които съдът е длъжен да се произнесе с едно общо решение- за допускане или отхвърляне на иска за делба и за уважаване или отхвърляне на предявения насрещен иск.

В случай, че в мотивите на решението по допускане на делбата съдът се е произнесъл и по двата иска, но в диспозитива на решението си е пропуснал да се произнесе по насрещния иск, е налице очевидна фактическа грешка в решението. Поради това и на основание чл.247 ГПК по свой почин или по молба на някоя от страните по делото съдът е длъжен да поправи тази очевидна фактическа грешка като постанови решение и по насрещния иск. Доколкото ГПК не предвижда срок за поправка на очевидна фактическа грешка в съдебно решение, възможна е хипотеза, в която решението в частта му по иска за делба да е влязло в сила, а в частта му по предявения в делбеното производство насрещен иск за собственост- все още да не е влязло в сила. В този случай, когато искът за делба е отхвърлен поради това, че ищецът не е собственик на имота или поради това, че липса съсобственост върху имота, с решението по иска за делба спорът за притежаване на правото на собственост върху този имот не е решен със сила на пресъдено нещо, поради което е допустимо дори и след влизане в сила на решението по иска за делба да се постанови решение по насрещния иск за собственост.

Предвид на изложеното на поставения въпрос следва да се отговори, че е допустимо съдебно решение, постановено по насрещен иск за собственост на имот, който иск е предявен преди първото заседание за разглеждане на предявен иск за делба на този имот, дори ако към момента на постановяване на това решение по насрещния иск с влязло в сила решение искът за делба вече е отхвърлен.

По основателността

С оглед отговора на поставения правен въпрос неправилно е обжалваното решение, в което въззивният съд е приел обратното: че предявеният в делбата установителен иск за изключителна собственост на делбения имот с идентификатор …. е допустим само доколкото има и докато е висящо производство за делба на спорния имот. Тъй като в случая решението по иска за делба вече било влязло в сила /с решение № I от 01.03.2018 по гр.д.№ 2567 от 2017 г. от Разградския районен съд до делба са допуснати други имоти- самостоятелните обекти в сграда с идентификатори …. и …., а искът за делба по отношение на процесния имот с идентификатор …. е отхвърлен и решението в тази част не е обжалвано и е влязло в сила/, според съда, установителният иск за собственост върху имот с идентификатор …. вече е станал недопустим за разглеждане в този процес.

Поради неправилността му обжалваното въззивно решение за обезсилване решението на първоинстанционния съд по насрещния иск следва да бъде отменено, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд за постановяване на решение по същество.

Диспозитив

По изложените съображения съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, първо отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 51 от 06.07.2018 г. по в.гр.д.№ 140 от 2018 г. на Разградския окръжен съд.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Разградския окръжен съд.


Свързани съдебни актове

Определение № 241 от 08.05.2019 г. по гр. д. № 4645/2018 г. Докладчик: съдия Теодора Гроздева Допустимо ли е съдебно решение, постановено по насрещен иск за собственост на имот, който иск е предявен преди първото заседание за разглеждане на предявен иск за делба на този имот, ако към момента на постановяване на това решение по насрещния иск с влязло в сила решение искът за делба вече е отхвърлен?

Цитирани норми

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите