Определение №167/10.03.2021 по дело №2385/2020

Спорът е разрешен с Решение №60174/05.07.2021 по дело №2385/2020Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Какво е действието на вписаната искова молба, ако решението по нея не е било вписано в шестмесечния срок по чл. 115, ал. 2 от ЗС и пропускането на този шестмесечен срок заличава ли с обратно действие вписването на исковата молба; представлява ли вписаната искова молба тежест върху имота, след като не е от категорията на вещно-правните тежести?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на 11.11.2020 (единадесети ноември две хиляди и двадесета) година в състав:

Председател:
Борислав Белазелков

Членове:
Борис Илиев, Димитър Димитров

като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 2385 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

История на спора

Производството е по реда на чл. 288 от ГПК като е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 6987/30.06.2020 година, подадена от В. Д. Д. и Й. В. Д., против решение № 135/09.06.2020 година на Окръжен съд Стара Загора, ІІ-ри граждански състав, постановено по гр. д. № 1163/2020 година.

С обжалваното решение е потвърдено първоинстанционното решение № 1816/23.12.2019 година на Районен съд Стара Загора,, трети граждански състав, постановено по гр. д. № 1346/2019 година, с което В. Д. Д. и Й. В. Д., на основание чл. 93, ал. 2 от ЗЗД, са осъдени да заплатят на Б. А. Т. сумата от 7000.00 лева, представляваща даден задатък по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот: апартамент № 7, находящ се в [населено място], [улица], представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор ... (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, четиристотин и осемнадесет, точка, две, точка, седем), съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри на [населено място], одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота [населено място], [улица], ..., с предназначение жилище, апартамент със застроена площ от 61.83 м2, находящ се в сграда 2, разположена в поземлен имот с идентификатор ...., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж ..., ..., под обекта ..., над обекта ..., заедно със законната лихва от предявяването на иска-28.02.2019 година до окончателното изплащане на сумата.

В касационната жалба са изложени твърдения за неправилност на въззивното решение в обжалваната му част поради противоречие с материалния закон и при допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила, което е довело и до неговата необоснованост. Направено е искане решението да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което предявеният от Б. А. Т. против В. Д. Д. и Й. В. Д. иск с правно основание чл. 93, ал. 2 ЗЗД да бъде уважен така както е предявен. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторите твърдят, че са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и т. 3, а също така и тези по чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК.

Ответникът по касационната жалба Б. А. Т. е подал отговор на същата с вх. № 8659/31.07.2020 година , с който е изразил становище, че не са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване на решение № 135/09.06.2020 година на Окръжен съд Стара Загора, ІІ-ри граждански състав, постановено по гр. д. № 1163/2020 година, поради което такова не трябва да се допуска, а ако бъде допуснато жалбата е оспорена като неоснователна и е поискано да бъде оставена без уважение, а атакуваното с нея решение да бъде потвърдено.

В. Д. Д. и Й. В. Д. са били уведомени за обжалваното решение на 18.06.2020 година, а касационната им жалба против същото е с вх. № 6987/30.06.2020 година., Поради това е спазен предвидения от чл. 283, изр. 1 от ГПК преклузивен срок за обжалване като жалбата отговаря на формалните изисквания на чл. 284 от ГПК. Същата е подадена от надлежни страни, поради което е допустима.

Мотиви

Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки въпросите

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари