Решение №166/23.10.2019 по дело №3794/2018

Спорът е допуснат до касация с Определение № 271 от 05.04.2019 г. по гр. д. № 3794/2018 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
0 Shares

Анотация

Въпрос

Относно материалноправните предпоставки за прекратяване на трудово правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 2 предл. първо КТ /закриване на част от предприятието/, когато работодателят е банка /предвид хипотеза, в която в населеното място има повече от един клон /офис/ и единият от тях се закрива/.

Отговор

Предприятието на търговеца-работодател, вкл. и търговска банка, е цялата съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени от търговеца във връзка с осъществяваната от него конкретна търговска дейност (в случая банкова) и отразени по установения за това ред в търговските му и счетоводни книги. Търговското предприятие като съвкупност е част от имуществото, с която се осъществява търговската дейност. В това си съдържание то може да бъде предмет на разпоредителна сделка (чл. 15, ал. 1 ТЗ), но няма пречка предмет на такава да бъде и част от него - т. е. реално обособена съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Тъй като правата, задълженията и фактическите отношения в посочената съвкупност се пораждат от определени юридически факти-извършване на търговски сделки (в случая банкова дейност), то реално обособените права, задължения и фактически отношения следва да възникват от реално обособена (самостоятелна) стопанска дейност на търговеца-работодател. Необходимо и достатъчно за идентификацията на въпросната самостоятелно осъществявана търговска дейност (част от предприятието) е тя да бъде обособена счетоводно и организационно в отделна структура, която я персонализира. Съдържанието на понятието „част от предприятието“ на търговеца не разкрива съществени различия в признаците на своята самостоятелна обособеност и в случаите, когато той е банка (кредитна институция), която за нуждите на извършваната от нея специфична стопанска дейност наема работници и служители. Такава организационно обособена структура в системата на търговските банки в страната, която извършва от името на кредитната институция публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за сметка и на риск на банката, с което изчерпва изцяло или отчасти сделките в предметът й на дейност, е банковият офис (част от клоновата мрежа на банката – акционерно дружество на територията на страната, наименован някъде и като финансов център). Той притежава освен сочената обособеност и възможността да провежда относително самостоятелна политика, очертана от общата стратегия по управление на банката и одобрените от ръководството бизнес инициативи, като осъществява от нейно име и за неин риск специфичната й търговска дейност. Няма пречка в едно населено място да бъдат открити и да функционират повече от един банкови офиси на една и съща банка, след като нуждата от извършването на дейността го изисква-съответно при преустановяване на дейността от единия от офисите и неговото цялостно закриване (премахване) като част от структурата на предприятието на търговеца (кредитна институция), работещите в него подлежат на уволнение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. първо КТ.


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти септември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Марио Първанов

ЧЛЕНОВЕ:
Илияна Папазова, Майя Русева

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

при участието на секретаря Анжела Богданова, като разгледа докладваното от съдията Русева г.д.N.3794 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Юробанк България“АД срещу решение №.2838/8.05.18 по г.д.№.13215/17 на Софийски градски съд, II Ес. -с което е потвърдено решение №.104487/27.04.17г. по г.д.№.43226/16 на СРС, ГО, 119с., за уважаване на предявени срещу касатора искове с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1 и т.3. Излагат се съображения за незаконосъобразност и се моли за отмяната му, отхвърляне на исковете и присъждане на разноски и юрисконсултско възнаграждение.

Ответната страна Г. Н. П. оспорва жалбата.

Касационен въпрос

С определение №.271/5.04.19 по чл.288 ГПК е допуснато касационно обжалване във връзка с въпрос относно материалноправните предпоставки за прекратяване на трудово правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. първо КТ /закриване на част от предприятието/, когато работодателят е банка /предвид хипотеза, в която в населеното място има повече от един клон /офис/ и единият от тях се закрива/.

Мотиви

С обжалваното решение въззивният съд е приел, че ищцата е работила по трудов договор с “Алфа банк“ клон България на длъжност „ръководител офис, банка“ с място на работа „504 – офис Света Троица Русе“, като с оглед продажба на търговското предприятие при условията на чл. 123, ал. 1, т. 4 КТ неин работодател става ответника „Юробанк“АД. Последният е упражнил правото си да прекрати трудовото й правоотношение поради закриване на част от предприятието /предизвестието и заповедта за уволнение са подписани от надлежно упълномощени лица-ТР 6/11.01.13 по т.д.№.6/12, ОСГК на ВКС/, но визираното в заповедта за уволнение основание не е налице. По делото не е доказано закритият офис да е бил обособен като самостоятелна организационно управленска единица в структурата на банката и това обособяване да е било свързано с териториален, финансово-икономически или функционален критерий. От друга страна, за да е налице закриване на част от предприятието, е необходимо извършваната от обособеното звено дейност да бъде преустановена завбъдеще /преценката следва да се извърши не с оглед звеното, а с оглед цялото предприятие/. В случая дейността на закрития банков офис продължава да се извършва в останалите четири такива на територията на [населено място] – като на практика е извършено вътрешно-организационно преустройство и е запазена дейността на част от офисите на банката в града. При тези обстоятелства следва да се приеме, че не е отпаднала и нуждата от ангажираната за осъществяването й работна сила, а извършеното преустройство не може да служи като основание за прекратяване на трудовото правоотношение с ищцата на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. първо КТ. Същевременно, при липса на закриване на част от предприятието, правото на подбор е било само част от правото на уволнение и работодателят не е установил кръга от лицата, които следва да участват в него, критериите, въз основа на които са оценявани служителите, и релевантните за подбора обстоятелства.

По правния въпрос

В отговор на поставения въпрос, по който е допуснато касационно обжалване на въззивното решение, Върховният касационен съд намира следното:

По въпроса междувременно е постановена практика – реш.№.105/ 26.06.19 по г.д.№.3326/18, ІІІ ГО на ВКС, която настоящият състав споделя. Съгласно същата предприятието на търговеца-работодател, вкл. и търговска банка, е цялата съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени от търговеца във връзка с осъществяваната от него конкретна търговска дейност (в случая банкова) и отразени по установения за това ред в търговските му и счетоводни книги. Търговското предприятие като съвкупност е част от имуществото, с която се осъществява търговската дейност. В това си съдържание то може да бъде предмет на разпоредителна сделка (чл. 15, ал. 1 ТЗ), но няма пречка предмет на такава да бъде и част от него – т. е. реално обособена съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Тъй като правата, задълженията и фактическите отношения в посочената съвкупност се пораждат от определени юридически факти-извършване на търговски сделки (в случая банкова дейност), то реално обособените права, задължения и фактически отношения следва да възникват от реално обособена (самостоятелна) стопанска дейност на търговеца-работодател. Необходимо и достатъчно за идентификацията на въпросната самостоятелно осъществявана търговска дейност (част от предприятието) е тя да бъде обособена счетоводно и организационно в отделна структура, която я персонализира /реш.№.213/30.12.10 по т.д. №.29/10, ІІ ТО/. Съдържанието на понятието „част от предприятието“ на търговеца не разкрива съществени различия в признаците на своята самостоятелна обособеност и в случаите, когато той е банка (кредитна институция), която за нуждите на извършваната от нея специфична стопанска дейност наема работници и служители. Такава организационно обособена структура в системата на търговските банки в страната, която извършва от името на кредитната институция публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за сметка и на риск на банката, с което изчерпва изцяло или отчасти сделките в предметът й на дейност, е банковият офис (част от клоновата мрежа на банката – акционерно дружество на територията на страната, наименован някъде и като финансов център). Той притежава освен сочената обособеност и възможността да провежда относително самостоятелна политика, очертана от общата стратегия по управление на банката и одобрените от ръководството бизнес инициативи, като осъществява от нейно име и за неин риск специфичната й търговска дейност. Няма пречка в едно населено място да бъдат открити и да функционират повече от един банкови офиси на една и съща банка, след като нуждата от извършването на дейността го изисква-съответно при преустановяване на дейността от единия от офисите и неговото цялостно закриване (премахване) като част от структурата на предприятието на търговеца (кредитна институция), работещите в него подлежат на уволнение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. първо КТ.

По основателността

По основателността на касационната жалба:

Между страните няма спор, че: ищцата е работила по трудов договор /от 20.12.12/, сключен с „Алфа банк“-клон България, на длъжност „ръководител офис, банка“; на 29.02.16 е бил подписан договор за прехвърляне на търговско предприятие между „Алфа банк“АД и „Юробанк“АД; на 22.02.16 е одобрена нова организационна структура на последната банка с обособена нова единица-Алфа клон, в която съгласно чл.123 КТ са прехвърлени всички служители на „Алфа банка“ Клон България; на 28.03.16 е взето решение за преустановяване на дейността на 49 локации /офиси/ на банката, в това число този на ищцата; на 16.05.16 й е била връчена Заповед за прекратяване трудовото правоотношение за заеманата длъжност „ръководил офис, банка“ с мястото на работа „504-офис Света Троица-Русе“ на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. първо КТ поради закриване на част от предприятието – считано от 1.06.19г.

Предвид отговора на правния въпрос, даден по-горе, следва да се приеме, че в случая визираното в заповедта за уволнение основание е налице. Закритият банков офис – „504 Света Троица“ Русе – е имал характеристиките на организационно обособена структура – в щатното му разписание са съществували длъжностите „ръководител офис“–1бр., „супервайзор“–1бр., „специалист продажби“–1бр. и „банков служител, касиер“–2бр. Това звено от структурата на банката–работодател е разполагало с възможност да извършва самостоятелна търговска (банкова) дейност в пределите на съществуващия локален пазарен дял и създадената клиентска база при стремеж да разширяване на последната, имало е конкретни количествени и качествени цели, а неговият ръководител /видно от данните в длъжностната характеристика/ извършва административно управление на всички налични ресурси /човешки, банкови, технологични/, има пълни права в счетоводните операции на офиса /вкл. упражнява общ контрол върху равненията на счетоводните записи и цялостната дейност/, широки правомощия относно управлението на човешките ресурси в него, подписва всички договори за открити сметки и срочни депозити и определени договори за кредити и такива с външни изпълнители, представлява банката пред органи, местни власти и дружества във връзка с правилното функциониране на офиса /т.е. налице е относително самостоятелно ръководство/. Процесното звено е разполагало с поставен бюджетен план за кредитиране, а изпълнението на целите за съответния бюджетен период и постигането на конкретни резултати е формирало нивото на изпълнение на възложената работа. От друга страна правото по чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. първо КТ възниква и когато банката закрива окончателно едно или повече свои структурни звена, извършвали дейността си на една и съща територия (населено място, община, област или регион)-вкл. когато те са били част от структурата на предприятието на друга банка, вляла се в нея, или на придобито предприятие на друга банка или на клон на чуждестранна банка, регистриран на територията на Република България /в този смисъл и реш. №.228/02.05.19 по г.д.№.782/18, ІІІ ГО; реш.№.28/02.04.19 по г.д.№. 3055/18, ІІІ ГО/.

Към датата на прекратяване на трудовото правоотношение с ищцата е било налице съответно решение на управителните органи на банката за закриване на банковия офис, където тя е работила, като дейността на същия е била окончателно преустановена занапред. При тези обстоятелства правото на работодателя да извърши уволнение при условията на чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. първо КТ е било надлежно упражнено. Доколкото в хипотеза на закриване на част от предприятието той притежава право, а не задължение за извършване на подбор /ТР №.3/12, ОСГК на ВКС/, евентуалната липса на проведен такъв съобразно критериите на чл.329 КТ не води до незаконосъобразност на осъщественото на визираното по-горе основание уволнение.

С оглед на изложеното следва да се приеме, че уволнението на ищцата е съобразено с изискванията на закона и предявените искове по чл. 344, ал. 1 КТ, т.1 и т.3 са неоснователни. Атакуваното решение трябва да се отмени на основание чл. 284, т. 3 ГПК и исковете – да се отхвърлят, като предвид изхода на спора на ответната страна се присъдят на основание чл. 78, ал. 8 ГПК вр. с чл. 78, ал. 3 ГПК юрисконсултско възнаграждение и разноски за всички съдебни инстанции в общ размер на 1047,38лв.

Диспозитив

Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, ІІІ ГО,

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение №.2838/8.05.18 по г.д.№.13215/17 на Софийски градски съд, II Ес., с което е потвърдено решение №.104487/27.04.17г. по г.д.№.43226/16 на СРС, ГО, 119с., вместо което постановява:

ОТХВЪРЛЯ предявените от Г. Н. П., ЕГН [ЕГН], срещу „Юробанк“АД, ЕИК[ЕИК], [населено място], [улица].260, искове с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т.1 и т.3 за признаване за незаконно и отмяна на уволнението й, извършено на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. първо КТ поради закриване на част от предприятието, и за присъждане на обезщетение за оставане без работа.

ОСЪЖДА Г. Н. П. да плати на „Юробанк“АД 1047,38лв. /хиляда и четиридесет и седем лева и тридесет и осем стотинки/ разноски за всички инстанции на основание чл. 78, ал. 8 ГПК вр. с чл. 78, ал. 3 ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Определение № 271 от 05.04.2019 г. по гр. д. № 3794/2018 г. Докладчик: съдия Майя Русева За прекратяване на трудово правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, предл. първо /закриване на част от предприятието/ когато работодателят е банка /предвид хипотеза, в която в населеното място има повече от един клон /офис/ и единият от тях се закрива/.
Тълкувателно решение № 6 от 11.01.2013 г. по тълк. д. № 6/2012 г. Докладчик: съдия Жива Декова Допустимо ли е чрез упълномощаване да се делегира работодателска правоспособност за прекратяване на трудово правоотношение, извън случаите на налагане на дисциплинарни наказания по чл. 192, ал. 1 КТ?
Решение № 105 от 26.06.2019 г. по гр. д. № 3326/2018 г. Докладчик: съдия Филип Владимиров Кои са материалноправните предпоставки за законосъобразно упражняване на правото на уволнение в хипотезата на закриване на част от предприятието, когато работодателят е търговска банка и в населеното място има повече от един банков клон (офис), единият от който се закрива и където работи уволненият?
Решение № 213 от 30.12.2010 г. по търг. д. № 29/2010 г. Докладчик: съдия Бонка Йонкова Относно наличието на валидно сключен договор за прехвърляне на търговско предприятие по чл. 15, ал. 1 ТЗ между ответниците „А.” ООД и „О. стил” ООД и осъществяването на предпоставките по чл. 15, ал. 3 ТЗ за солидарна отговорност на двете дружества за изпълнение на задължението по процесния запис на заповед.
Решение № 228 от 02.05.2019 г. по гр. д. № 782/2018 г. Докладчик: съдия Геника Михайлова Кои са юридическите факти (материално-правните предпоставки), които пораждат основанието за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, предл. първо (закриване на част от предприятието), когато работодателят е банка?
Решение № 28 от 02.04.2019 г. по гр. д. № 3055/2018 г. Докладчик: съдия Александър Цонев Дали при закриване на структурно обособено звено има закриване на част от предприятието и в този случай необходимо ли е извършване на подбор с работници или служители на сходна длъжност в друго структурно обособено звено?
Тълкувателно решение № 3 от 16.01.2012 г. по тълк. д. № 3/2011 г. Докладчик: съдия Симеон Чаначев Подлежи ли на съдебен контрол в производство по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, преценката на работодателя – кой от служителите има по – висока квалификация и работи по – добре?

Цитирани норми

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите