Решение №161/17.12.2020 по дело №3089/2018


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За съдържанието на „знанието за неплатежоспособност”, като елемент от фактическия състав в правната норма на чл. 59, ал. 3 ЗБН и подлежи ли този факт на доказване?

Отговор

Под "знание за неплатежоспособност" като елемент от фактическия състав на правната норма в чл.59 ал.3 ЗБН, следва да се разбира узнаване на обективно формирано от компетентния за това надзорен орган становище за неплатежоспособност, в която и да е от двете й хипотези, съгласно чл.36 ал.3 ЗКИ/ редакция преди изм. обн. ДВ бр. 62 от 2015 г./, преди формализирането му в акт за отнемане лицензията за банкова дейност.

Знание за неплатежоспособност, по смисъла на чл.59 ал.3 ЗБН, не може да се обоснове със знание за решението на УС на БНБ, за поставяне на съответната банка под специален надзор, като оздравителна принудителна административна мярка по чл.115 ал.1 ЗКИ вкл. от спирането на плащанията по чл. 116, ал. 2, т. 2 ЗКИ.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в открито заседание на 18.11. , две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

и при участието на секретаря Силвиана Шишкова като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №3089/18 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 от ГПК.

История на спора

Допуснато е по касационната жалба на "В & ВГД Оранжерии Петрич" ООД-в несъстоятелност, ЕИК[ЕИК] против решение №2005/26.07.2018 г. по т.д. №6548/2017 на Софийски апелативен съд, в частта му с която със същото е потвърдено решение №1780/21.09.2017 по т.д. № 8529/2016 г. на Софийски градски съд, за уважаване предявените срещу дружеството от синдиците на "КТБ" АД / в несъстоятелност / искове, с правно основание чл.59 ал.3 ЗБН, за обявяване за относително недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността на Банката, прихващанията извършени от същото дружество, с изявления с входящи по описа на Банката номера: вх. № 11979/18.11.2014 г., № 11980/18.11.2014 г.. с придобити от страна на дружеството-касатор вземания в размер на 39 700 евро и 152 000 лева на основание сключени с Н. П. Б. договори за цесия от 10.07.2014 г., срещу насрещни задължения на "В & ВГД Оранжерии Петрич" ООД към КТБ АД /н./ , произтичащи от договор за банков кредит от 20.11.2009 г. и четири броя анекси към него, както и в частта за разноските.

Касаторът оспорва правилността на въззивното решение, като постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила - несъобразяване на всички доводи и възражения на ответника, досежно обосноваване на предпоставката " знание за неплатежоспособността на банката ", както и в противоречие с материалния закон, доколкото под "знание за неплатежоспособността" на ответника съдът е кредитирал обстоятелства извън предпоставките визирани в чл.36 ал.2 ЗБН и без да съобрази специфичните предпоставки за неплатежоспособност, респ. обявяване на банка в несъстоятелност. Излага доводи, че знанието за неплатежоспособност следва да бъде установявано като знание, съобразно предпоставките за неплатежоспособността на банка и в съответствие със специалната разпоредба на чл.36 ЗБН, която предвижда и знание, че последното е пряко обусловено от финансовото състояние на банката, както и знание, че не може да се очаква изпълнение на задълженията в приемлив период от време. Поставянето под специален надзор не се основава на същите тези предпоставки и не е достатъчно за обосноваване знание за неплатежоспособността на банката, като субективен елемент от фактическия състав на чл.59 ал.3 ЗБН.

Ответната страна - синдиците на "КТБ" АД, в качеството и на представляващи Банката оспорват касационната жалба. Поддържат изводите на въззивния съд като правилни и законосъобразни. , доколкото в решението на УС на БНБ , поставянето на "КТБ" АД под специален надзор на 26.04.2014 г. е изрично обосновано с обстоятелството, че ликвидните активи на банката няма да бъдат достатъчни, за да може тя да изпълнява задълженията си в деня на тяхната изискуемост.

Касационен въпрос

С определение № 254/24.04.2020 г. касационното обжалване, в частта по предявените от синдиците на " КТБ" АД / н. /и уважени

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари