Определение №16/23.04.2021 по дело №69/2018


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 16

  гр. София, 23.04.2021 г.

  Върховният касационен съд и Върховният административен съд на Република България, петчленен състав, в закрито заседание на двадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

  ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гражданско дело № 69А от 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 135, ал. 4 АПК.

  Районен съд – София е повдигнал препирня за подсъдност с Административен съд – София-град по искове, предявени от И. Н. Л. срещу Българска народна банка, за заплащане на обезщетение в размер на 8 627,97 лв. - преки имуществени вреди от забавено плащане на гарантирани вземания, представляващи натрупаната лихва върху главницата от 196 000 лв. за периода 30.06.2014 г. - 04.12.2014 г. и обезщетение за сумата, представляваща курсовата разлика във валута, получена в резултат на повишаване на курса на валутата за периода за забавено плащане в размер на 13 185,54 щатски долара.

  В исковата молба са изложени твърдения, че вредите са резултат от неправомерното бездействие на БНБ да изпълни задължения, произтичащи от приложимо с директен ефект право на ЕС в областта на изплащане на гарантирани депозити по чл. 1, § 3, б. "i" от Директива 94/19/ЕО на ЕП и Съвета от 30.05.1994 г.

  Съставът по чл. 135, ал. 4 АПК, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Сезираният Административен съд – София-град е прекратил пред себе си производството, образувано по искове на И. Н. Л., като е изпратил делото за разглеждане на Софийски районен съд. Изложил е съображения, че е сезиран с иск за реализиране на извъндоговорната отговорност на държавата за вреди, причинени от нарушаване правото на ЕС, с правно основание чл. 4, § 3 ДЕС, който не попада в обсега на ЗОДОВ, както и че административните съдилища са компетентни да разглеждат искове за присъждане на обезщетение за вреди, причинени на граждани и юридически лица, единствено и само в хипотезата на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, като във всички останали случаи отговорността на държавата за вреди се реализира по общия исков ред. Посочено е, че в случая не е налице отменен административен акт, от който да се претендират вредите, каквото е императивното изискване на чл. 204, ал. 1 АПК.

  От своя страна Софийският районен съд е отказал да разгледа исковете и е повдигнал препирня за подсъдност. Мотивирал се е, че правоотношенията, възникващи между БНБ и останалите банки, при изпълнение на нормативно предоставената им компетентност, са властнически и в изпълнение на административна дейност. Приел е, че разпоредбата на чл. 79, ал. 8 ЗКИ не изключва отговорността на държавата по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, която отговорност е обективна и е за всички вреди, причинени от незаконни актове, действия или бездействия на органи или длъжностни лица, причинени при или по повод изпълнение на административна дейност. Обобщил е, че исковете за обезщетяване за вреди от действия или бездействия при упражняване на надзор по отношение на кредитни институции са подсъдни на административните съдилища.

  С определение № 84 от 24.10.2018 г. по гр. д. № 69 А/2018 г. по описа на ВКС, 5-чл. състав, производството по делото е спряно на основание чл. 292, във вр. с чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК, във вр. с чл. 144 АПК, до приемане на тълкувателно постановление по тълкувателно дело № 2/2015 г. от общото събрание на съдиите от гражданска и търговска колегия а ВКС и първа и втора колегия на ВАС, по въпроса: „По кой процесуален ред и пред кой съд следва да се разгледа искът за отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на Европейския съюз“.

  С определение № 1/25.03.2021 г. е отклонено предложението на Висшия адвокатски съвет за приемане на тълкувателно решение по поставения въпрос, с оглед променената нормативна уредба, поради което e налице основание по чл. 230, ал. 1 ГПК за възобновяване на производството.

  По повдигнатата препирня за подсъдност настоящият петчленен състав на ВКС и ВАС намира:

  Съгласно чл. 2, ал. 6 ЗБНБ и чл. 79, ал. 1 ЗКИ Българската народна банка е натоварена с

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари