Решение №148/17.12.2020 по дело №783/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №272/27.05.2020 по дело №783/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпроси

От кой момент започва да тече за третото лице срокът за предявяване на иска по чл. 199, ал. 2 ДПК /отм./, респ. чл.239, ал.2 ДОПК при възлагане на недвижим имот от публичен изпълнител: от обнародването в Държавен вестник на постановлението за възлагане или от узнаването за същото по друг начин?

При хипотеза на необнародване в Държавен вестник на постановлението за възлагане на недвижим имот, издадено от публичен изпълнител, следва ли да се счита, че е завършен фактическият състав по придобиване на правото на собственост, ако третото лице- собственик на имота е узнало за издаването му по друг начин и в едногодишния срок от узнаването не е предявило иск срещу длъжника и взискателя?

Отговори

Постановлението за възлагане има прехвърлително вещноправно действие, което настъпва от датата на постановлението, но същото се стабилизира /става необоримо и неоспоримо от трети лица, които претендират права върху продадения от публичния съдебен изпълнител имот/ след изтичане на посочения в чл. 199, ал. 2 ДПК /отм./, респ.чл.239, ал.2 ДОПК едногодишен срок. С изтичането на този срок се погасява правото на иск на всяко трето лице, което претендира да е било действителен собственик на имота, който е бил възложен с постановлението за възлагане. Разпоредбите на чл. 199, ал. 2 ДПК /отм./ и чл.239, ал.2 ДОПК относно началния момент, от който започва да тече посочения в тях срок, е пределно ясна и пълна: от обнародването на постановлението за възлагане в „Държавен вестник“. Поради това не се налага тълкуването на тези разпоредби, а още повече - е недопустимо разширителното или корективното им тълкуване от съда, чрез определяне на друг начален момент, от който да започва да тече предвидения в тези разпоредби преклузивен срок.

Предвиденият в чл. 199, ал. 2 ДПК /отм./ и чл.239, ал.2 ДОПК преклузивен срок за оспорване от трети лица на правата на купувача по постановлението за възлагане не само че не е изтекъл, но все още не е започнал да тече, тъй като постановлението за възлагане все още не е публикувано в „Държавен вестник“.


Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на девети декември две хиляди и двадесета година в състав:

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

при участието на секретаря Анета Иванова, като изслуша докладваното от съдия Т.Г. гр.д.№ 783 по описа за 2020 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.290 и сл. ГПК.

История на спора

Образувано по касационна жалба на Р. И. Р. срещу решение № 3942 от 05.09.2019 г. по в.гр.д.№ 86 от 2019 г. на Благоевградския окръжен съд, с което е отменено решение № 5457 от 10.10.2018 г. по гр.д.№ 804 от 2016 г. на Разложкия районен съд и вместо него е постановено ново решение за уважаване на предявения от Ч. К. А. и К. И. В. против Р. И. Р. иск с правно основание чл.108 ЗС за установяване на собствеността и предаване на владението на следния недвижим имот: поземлен имот с площ от 1282 кв.м., с идентификатор ….. по кадастралната карта на [населено място], одобрена със заповед № РД-18-81 от 10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК и е отменен на основание чл.537, ал.2 ГПК констативен нотариален акт № ….. от 2012 г.

Касационни въпроси

С определение № 272 от 27.05.2020 г. настоящият състав на ВКС е допуснал касационно обжалване на решението на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК по следните правни въпроси:

1.От кой момент започва да тече за третото лице срокът за предявяване на иска по чл. 199, ал. 2 ДПК /отм./, респ. чл.239, ал.2 ДОПК при възлагане на недвижим имот от публичен изпълнител: от обнародването в Държавен вестник на постановлението за възлагане или от узнаването за същото по друг начин ? и

2. При хипотеза на необнародване в Държавен вестник на постановлението за възлагане на недвижим имот, издадено от публичен изпълнител, следва ли да се счита, че е завършен фактическият състав по придобиване на правото на собственост, ако третото лице- собственик на имота е узнало за издаването му по друг начин и в едногодишния срок от узнаването не е предявило иск срещу длъжника и взискателя ?

В касационната жалба и в писмена защита касаторът Р. И. Р. твърди, че решението на Благоевградския окръжен съд е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост- основания за касационно обжалване по чл.281, ал.1, т.3 ГПК.

В писмен отговор от 25.02.2020 г. и в открито съдебно заседание ответниците по касационната жалба Ч. К. А. и К. И. В. оспорват същата. Молят решението на Благоевградския окръжен съд да бъде оставено в сила.

Мотиви

По поставените правни въпроси настоящият състав на ВКС приема следното: Съгласно чл. 199, ал. 2 ДПК /отм./ и чл.239, ал.2 ДОПК, купувачът на недвижима вещ от публичен съдебен изпълнител, става собственик на продадената недвижима вещ дори и длъжникът да не е бил собственик, ако до изтичане на една година от обнародването на постановлението за възлагане в „Държавен вестник“ не е предявен иск за собственост. А съгласно чл. 215, ал. 4 ДПК /отм./ и чл.246, ал.8 ДОПК, собствеността върху продадената недвижима вещ преминава върху купувача от датата на постановлението за възлагане. Тълкувайки тези две разпоредби в тяхната взаимовръзка, се налага изводът, че постановлението за възлагане има прехвърлително вещноправно действие, което настъпва от датата на постановлението, но същото се стабилизира /става необоримо и неоспоримо от трети лица, които претендират права върху продадения от публичния съдебен изпълнител имот/ след изтичане на посочения в чл. 199, ал. 2 ДПК /отм./, респ.чл.239, ал.2 ДОПК едногодишен срок. С изтичането на този срок се погасява правото на иск на всяко трето лице, което претендира да е било действителен собственик на имота, който е бил възложен с постановлението за възлагане. Разпоредбите на чл. 199, ал. 2 ДПК /отм./ и чл.239, ал.2 ДОПК относно началния момент, от който започва да тече посочения в тях срок, е пределно ясна и пълна: от обнародването на постановлението за възлагане в „Държавен вестник“. Поради това не се налага тълкуването на тези разпоредби, а още повече- е недопустимо разширителното или корективното им тълкуване от съда, чрез определяне на друг начален момент, от който да започва да тече предвидения в тези разпоредби преклузивен срок.

По основателността

Предвид дадения отговор на поставените въпроси неправилно е и като такова следва да бъде отменено обжалваното решение, в което съдът е приел, че няма да разглежда и да се произнася по направеното от ответника Р. И. Р. правоизключващо възражение, че той е собственик на процесния имот, а изпълнението от публичния изпълнител е проведено за задължения на лице, което не е собственик на този имот /“В.“ ЕАД/, тъй като е пропуснал преклузивният едногодишен срок по чл. 199, ал. 2 ДПК /отм./, респ. чл.239, ал.2 ГПК да предяви правата си чрез отрицателен установителен иск, който срок според съда е започнал да тече не от публикуване в „Държавен вестник“ на постановлението на публичния изпълнител за възлагане на имота /каквото публикуване не се спори, че не е извършвано/, а от узнаването на това постановление от ответника Р..

След отмяната на решението, на основание чл.293, ал.3 ГПК делото следва да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, тъй като се налага съдът да се произнесе по направените от ответника възражения, че е собственик на процесния имот на основание наследство, реституция по реда на ЗСПЗЗ и давностно владение- възражения, които са допустими, тъй като предвиденият в чл. 199, ал. 2 ДПК /отм./ и чл.239, ал.2 ДОПК преклузивен срок за оспорване от трети лица на правата на купувача по постановлението за възлагане от 19.11.2003 г. не само че не е изтекъл, но все още не е започнал да тече, тъй като постановлението за възлагане все още не е публикувано в „Държавен вестник“.

Диспозитив

Воден от горното, настоящият състав на Върховния касационен съд, ГК, първо г.о.

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 3942 от 05.09.2019 г. по в.гр.д.№ 86 от 2019 г. на Благоевградския окръжен съд.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Благоевградския окръжен съд.


Свързани съдебни актове

Препраща към

  • Определение №272/27.05.2020 по дело №783/2020 1
    Определение №272/27.05.2020 по дело №783/2020
    От кой момент започва да тече за третото лице срокът за предявяване на иска по чл. 199, ал. 2 ДПК /отм./, респ. чл.239, ал.2 ДОПК при възлагане на недвижим имот от публичен изпълнител: от обнародването в Държавен вестник на постановлението за възлагане или от узнаването за същото по друг начин?…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий.

Цитирани норми