Определение №145/20.05.2021 по дело №3676/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 145

  гр. София, 20 май 2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 3676 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  С молба с вх. № 2660/29.03.2021 г. (заведена и с вх. № 2645/29.03.2021 г.) ответникът по касационната жалба А. Я. Я. моли съда да допълни постановеното по делото определение № 130/04.03.2021 г. в частта му за разноските, като осъди жалбоподателката С. Р. Е. да му заплати, направените от него разноски за адвокатско възнаграждение за касационното производство в размер 2 400 лв. Със същата молба А. Я. е направил и искане съдът да отмени определение № 358/02.10.2020 г. по ч. гр. дело № 2046/2020 г. на IV-то гр. отд. на ВКС, с което е спряно изпълнението на обжалваното по настоящото дело въззивно решение № 2826/07.05.2020 г. по възз. гр. дело № 10034/2018 г. на Софийския градски съд (СГС).

  Ответницата по горната молба – жалбоподателката С. Р. Е. не е подала отговор в срока по чл. 248, ал. 2 от ГПК, изтекъл на 05.05.2021 г. След изтичането на срока тя е подала по пощата на 07.05.2021 г. писмено становище, заведено с вх. № 3949/11.05.2021 г., с което се противопоставя единствено на искането на Я. за отмяна на определението, с което е спряно изпълнението на обжалваното въззивно решение, без да заявява становище по искането му за допълване на определение № 130/04.03.2021 г. в частта за разноските.

  Жалбоподателката С. Р. Е. е подала молба с вх. № 3463/20.04.2021 г., с която моли съда да освободи внесеното от нея обезпечение в размер 1 000 лв. за спирането на изпълнението на обжалваното по делото въззивно решение. С разпореждане от 21.04.2021 г. съдът е дал указания на Е. в едноседмичен срок от връчването на съобщението да представи по делото препис от молбата си за връчване на насрещната страна – съгласно чл. 102, ал. 2, т. 3 от ГПК; указани са и неблагоприятните последици при неизпълнение на указанията в срок, а именно – че молбата ѝ ще бъде оставена без разглеждане. Съобщението с тези указания е редовно връчено на С. Е. на 27.04.2021 г. – по реда на чл. 51, ал. 1 от ГПК (в приложимата редакция отпреди ДВ, бр. 110/2020 г.) – чрез адв. В. Д. от кантората на процесуалния ѝ пълномощник по делото адв. П. Р.. В рамките на определения ѝ срок, изтекъл на 05.05.2021 г. (сряда, присъствен ден) молителката Е. не е изпълнила горните указания. Същите не са изпълнени и с подаденото след изтичането на срока – на 07.05.2021 г., нейно писмено становище, заведено с вх. № 3949/11.05.2021 г., обсъдено по-горе. При това положение, след като не е отстранена нередовността на подадената от Е. молба с вх. № 3463/20.04.2021 г., съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 3 от ГПК, направеното с нея искане за освобождаване на внесеното обезпечение в размер 1 000 лв. се счита за неизвършено процесуално действие, поради което съдът не дължи произнасяне по него и следва да остави молбата без разглеждане.

  Молбата с вх. № 2660/29.03.2021 г. (заведена и с вх. № 2645/29.03.2021 г.) на А. Я. е процесуално допустима – подадена е от процесуално легитимирано за това лице и в едномесечния срок по чл. 248, ал. 1 от ГПК. Тъй като молителят иска допълване (а не изменение) на определение № 130/04.03.2021 г. в частта му за разноските, не е необходимо да е представен списък на разноските (т. 8 от тълкувателно решение № 6/06.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС).

  Разгледана по същество, молбата на А. Я. е основателна в частта ѝ по искането за допълване по реда на чл. 248 от ГПК на постановеното по делото определение № 130/04.03.2021 г. в частта му за разноските.

  С подадения от А. Я. отговор на касационната жалба, т.е. – своевременно, той е поискал присъждане на направените от него разноски за касационното производство и е представили доказателства за извършването им, а именно: договор

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари