Разпореждане №144/20.08.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 144

  София, 20.08.2021 година

  Лада Паунова – председател на трето наказателно отделение на Върховния касационен съд, като разгледах подадената от Н. И. В. чрез адв. Г. А. молба, представляваща искане за възобновяване на н.о.х.д. № С-62/2009г. на Софийски градски съд, с вх. № 605185 от 20.08.2021г. на ВКС,

  УСТАНОВИХ:

  От съдържанието на подаденото искане за възобновяване може да се направи заключение, че със същото се ангажира основанието по чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК.

  С присъда № 4 от 29.01.2010г. по н.о.х.д. № С-62/2009г. Софийски градски съд е признал Н. И. В. за виновен в извършването на престъпление по чл. 301, ал. 2, пр. 1, вр. чл. 301 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 54 от НК му наложил наказание две години и шест месеца лишаване от свобода.

  На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът е отложил изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от четири години, считано от влизане на присъдата в сила.

  На основание чл. 301, ал. 4 НК В. е бил лишен от право да заема длъжността „полицай“ за срок от две години.

  Със същите наказания е бил наказан и съучастникът му Р. М. Л..

  С решение № 71 от 12.07.2010г. по в.н.о.х.д. № 047/2010г. Апелативен съд – София потвърдил първоинстанционната присъда.

  По подадени жалби от защитниците на подсъдимите срещу постановеното въззивно решение е било образувано касационно производство. Върховният касационен съд се е произнесъл с решение № 55 от 17.02.2011г. по н.д.№ 592/2010г.,III н.о., с което е изменил въззивния съдебен акт, като е преквалифицирал деянието на Н. В. и Р. Л. от такова по чл.301, ал.2, пр.1 от НК в по-леко наказуемо такова – по чл.301, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 НК. В останалата част въззивното решение било оставено в сила.

  Постъпилото от осъдения Н. И. В. чрез адв. А. искане за възобновяване на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК е процесуално недопустимо, поради следните съображения:

  Атакуваният съдебен акт вече е бил предмет на проверка по реда на глава двадесет и трета от НПК. Извършеният касационен контрол, включително по жалба от защитника на Н. В., подадена в интерес на последния, изключва възможността за последващ такъв по реда на извънредния способ за проверка на влезли в сила съдебни актове, тъй като производството по възобновяване не може да бъде образувано по искане на страната, чийто правен интерес е бил защитен по подадена от нея жалба по реда на касационното производство, по аргумент от чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК.

  С постановяване на решение № 55 от 17.02.2011г. по н.д. № 592/2010 г. на III н.о. ВКС е упражнил правомощията си по чл. 354, ал. 2, т. 2 от НПК, но въпреки това, подаденото на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК искане за възобновяване е процесуално недопустимо, поради просрочие.

  Разпоредбата на чл. 421, ал. 3, изр. 1 от НПК предвижда, че осъденият има право да поиска възобновяване на наказателното дело на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК в шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт. В конкретния случай, постановеният от ВКС съдебен акт е окончателен и е влязъл в сила в деня на постановяването му - на 17.02.2011г., като шестмесечния срок за подаване искане за възобновяване от осъдения е изтекъл на 17.08.2011г.

  Настоящото искане за възобновяване е депозирано на 30.07.2021г. в Софийски градски съд. Към момента на постъпването му в съда са изминали повече от десет години от влизане в сила на решението. Следователно искането се явява процесуално недопустимо, тъй като е подадено след изтичане на законоустановения и преклузивен срок.

  С оглед изложените съображения,

  РАЗПОРЕЖДАМ:

  Отказвам образуване на производство пред ВКС по възобновяване на н.о.х.д. № С-62/2009 г. по описа на Софийски градски съд.

  Делото да

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари