Разпореждане №143/18.08.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  № 143

  София, 18.08.2021 година

  ЛАДА ПАУНОВА – председател на трето наказателно отделение във Върховния касационен съд, като разгледах депозираната от подсъдимия И. Т. А. частна жалба срещу разпореждане от 14.06.2021 г. за връщане на искане за възобновяване на съдия от Апелативен съд - Бургас, с вх. № 604994 от 16.08.2021 г. на ВКС,

  УСТАНОВИХ:

  С решение от 15.02.2021 г. по в.н.о.х.д. № 1298/2020 г. Окръжен съд – Бургас е изменил първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 4819/2020 г. на Районен съд - Бургас.

  Осъденият И. А. е депозирал в регистратурата на Апелативен съд – Бургас искане за възобновяване на н.о.х.д. № 4819/2020 г. на Районен съд – Бургас. С разпореждане № 4 от 19.04.2021 г. дежурен съдия го е оставил без движение, като е дал на осъдения 7-дневен срок да приведе искането си в съответствие с чл. 422, ал. 1, т. 5, чл. 351, ал. 1 и чл. 348, ал. 1, т. 1-3 от НПК.

  С разпореждане от 14.06.2021 г. съдия от Апелативен съд - Бургас е върнал искането, тъй като не са били изпълнени дадените указания в срок. В диспозитива изрично е посочено, че разпореждането подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Върховния касационен съд. Срещу горецитирания съдебен акт е подадена частна жалба от осъдения, в която отново се отправя и искане за възобновяване на н.о.х.д. № 4819/2020 г. на Районен съд – Бургас.

  Частната жалбата срещу разпореждането е недопустима и не може да инициира образуване на производство пред Върховния касационен съд, поради следните съображения:

  Независимо че неправилно апелативният съд е посочил, че връщането на искането за възобновяване подлежи на проверка от Върховния касационен съд, указанието му и предоставеният срок не могат да дерогират закона. Възобновяването на наказателни дела не е редовен способ за инстанционен контрол върху съдебни актове, които не са влезли в законна сила, а представлява самостоятелен и извънреден способ за проверка на влезли в сила съдебни актове. То е подчинено на специални правила, които са разписани в Глава Тридесет и трета от НПК. При тази процедура не е предвидена изрична възможност за преценка на допустимостта на искането за възобновяване и евентуално последващо връщане на искането при установени нередовности, каквато е уредена по отношение на касационната жалба/протест по реда на Глава Двадесет и трета от НПК. Разпоредбата на чл. 426 от НПК предвижда, че когато липсват особени правила в Глава XXXIII от НПК, се прилагат правилата за касационното производство. Но за разлика от правилата, отнасящи се до редовния касационен контрол, при възобновяването проверката и преценката за допустимост на искането е в правомощията на съответния компетентен съгласно чл. 424, ал. 1 от НПК съд. Поради което е неуместно позоваването на чл. 426 от НПК, който препраща към касационното производство, тъй като то касае неуредените случаи. По аргумент от визираната разпоредба наличието на специфични правила изключва приложението на чл. 351, ал. 5 и 6 от НПК. Независимо дали компетентният да разгледа искането за възобновяване съд се е произнесъл по допустимостта или по основателността на искането, то и в двете хипотези постановеният съдебен акт не подлежи на последваща ревизия или контрол. Не е налице възможност апелативният съд да върне искането за възобновяване на основание чл. 351, ал. 5 от НПК, от което следва че и разпоредбата на чл. 351, ал. 6 от НПК е неприложима.

  Независимо от недопустимостта на частната жалба и въпреки че ВКС няма правомощието да интервeнира върху атакуваното разпореждане, с оглед осигуряване в максимална степен правото на осъдения е необходимо делото да бъде върнато на Апелативен съд – Бургас, който следва да извърши внимателна и прецизна проверка по допустимостта на искането, като провери дали са отстранени в срок констатираните нередовности, тъй като на приложения по делото плик, с който е депозирано „възражение“ в изпълнение на указанията на съда, липсват щемпели, от които би могло да се установи точната дата, на която е подадено. Необходимо е осъществяването на акуратна проверка, от която категорично да се установи дали „възражението“

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари