Решение №139/24.06.2021 по дело №4030/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 73 ЗЧСИ
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Друго

Анотация

Въпрос

За осчетоводяваното на лихвата по специалната сметка на ЧСИ /която е за паричните средства, които съдебния изпълнител получава от осребряване на имуществото на длъжниците/.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в открито заседание на двадесет и пети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 4030 по описа за 2020г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.73 ЗЧСИ.

История на спора

Образувано е въз основа две жалби, подадени от Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители и от частният съдебен изпълнител Р. Й. Р., рег.№ 910, район на действие Окръжен съд Пловдив против решение от 30.06.2020г. по д.д. № 41/2019г. на Дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители, с което са наложени на частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ Р., рег.№ 910, две наказания „порицание“, съответно за допуснато нарушение на чл.3, ал.1 ЗСч и на чл.24,ал.1 от ЗЧСИ. Искането е за отмяна на наложените наказания поради неизвършване на никое от посочените нарушения.

В съдебно заседание всички страни се представляват. Жалбоподателите поддържат жалбите си и желаят да бъдат уважени. Претендират направените по делото разноски, по списък от страна на частния съдебен изпълнител.

Становището изразено от процесуалния представител на министъра на правосъдието е за неоснователност на жалбите, които желае да бъдат отхвърлени. Прави възражение за прекомерност на разноските за адвокатско възнаграждение на насрещната страна. Претендира разноски за юрисконсулско възнаграждение.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, като обсъди направеното искане, изразените становища и доказателствата по делото, намира следното :

Дисциплинарното производство е започнало въз основа на искане с вх.№ 644 от 16.09.2019г., подадено от министъра на правосъдието. Същото е направено след приключила планова тематична проверка на ЧСИ Р. за периода от 1.01.2018г.-31.12.2018г., проведена на основание чл. 75, ал. 1, т. 2 ЗЧСИ, чл.75а ЗЧСИ и чл.76 от ЗЧИ, съобразно утвърден План за извършване на комплексни и тематични проверки от финансовите инспектори по ЗЧСИ. Проверката е приключила с предложение на извършилия я финансов инспектор за внасяне на искане за образуване на дисциплинарно производство срещу ЧСИ Р., във връзка с направените констатации, че 1.„ЧСИ следва да предприеме мерки за въвеждане на система за всеобхватно счетоводно отчитане на цялостната дейност, касаеща управлението и разпореждането с чужди средства по специалните и лихвените към тях сметки, по реда на Закона за счетоводството /ЗСч/, за осигуряване стойностна връзка между сметките на за паричните активи и тяхното управление“ и 2.„ЧСИ Р., в изпълнение нормата на чл.24 ЗЧСИ, ал.1 и ал.5, във вр.с действащата Наредба № 6 от 30.05.2006г. за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на ЧСИ, издадена от БНБ и министъра на правосъдието, да договори с обслужващите дейността му банки сметки за лихви, в които следва да са начисляват лихви върху чуждите средства, постъпващи по специалните банкови сметки на ЧСИ, различни от 0.00%, което ще гарантира защитата на финансовите интереси на страните в изпълнителния процес“. В доклада по проверката е посочено, че – към договора, подписан от ЧСИ и Банка ДСК ЕАД е приложено описание на пакет „Частен съдебен изпълнител“, съгласно който специалната сметка на ЧСИ не се олихвява /за чуждите средства/, а другите две разплащателни сметки на ЧСИ – за такси и разноски и за допълнителната дейност по чл.18 ЗЧСИ се олихвяват по лихвения бюлетин на банката.

С обжалваното решение, Дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители е наложила на ЧСИ Р. наказание за допуснато нарушение на чл.3, ал.1 ЗСч, във вр.с чл.28 ЗЧСИ. Независимо, че е приела, че ЧСИ води счетоводството по изискванията на чл.28 ЗЧСИ, е определила наказание заради това, че счетоводното отчитане не е извършено по способа на двустранното счетоводно записване. Мотивите за второто наложено наказание са, че

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари