Разпореждане №136/12.05.2021 по дело №424/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 136

  гр. София, 12.05.2021 г.

  Филип Владимиров, съдия – докладчик по гр. д. № 424/2021 г. по описа на Върховен касационен съд, трето гражданско отделение, при извършената проверка за редовност на сезирането на касационния съд, установих следното.

  Производството по делото е образувано с разпореждане № 182 от 08.02.2021 г. на председателя на трето гражданско отделение на ВКС, по касационната жалба на Н. К. А. от [населено място], вх. № 16/65265 от 03.01.2019 г. по регистъра на Окръжен съд – Монтана, против решението на този съд от 27.11.2018 г. по гр. д. № 265/2018 г. Изрично е посочено в текста на жалбата, че същата се приподписва от адв. З. П., което е и сторено от последния. Към касационната жалба обаче не е приложено пълномощно за приподписването, съгласно императивното изискване на чл. 284, ал. 2, изр. 2 ГПК, след като жалбоподателката не притежава юридическа правоспособност. Приложеното пълномощно от 28.12.2018 г. овластява упълномощения адвокат З. Д. П. да представлява настоящата касаторка пред ВКС с право да подпише на основание чл. 284, ал. 2 ГПК подадена от нея друга жалба, а именно частна жалба, вх. № 4722/64990 от 11.12.2018 г. по регистъра на Окръжен съд – Монтана.

  Предвид на тези съображения, касационната жалба, по която е образувано настоящото производство, е нередовна, тъй като не отговаря на изискването на чл. 284, ал. 2, изр. 2 ГПК – поради липсата на приложено към нея изрично пълномощно за приподписването й от адв. З. П.. С оглед на процесуална икономия обаче (независимо от правилото на чл. 285, ал. 1 ГПК, че процесуалните действия по привеждане на касационната жалба в съответствие с изискванията за редовност се извършват от въззивния съд) и да се осигури бързина на произнасянето от касационния съд по релевираните основания за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, което е постановено преди две години и половина - на 27.11.2018 г., съдията – докладчик счита, че следва предприеме действия за привеждане на касационната жалба в съответствие с изискванията за нейната редовност, в частност да се приложи изрично пълномощно за приподписването от адв. П.. Изправянето на този недостатък на сезирането предпоставя производството по делото да бъде оставено без движение.

  Воден от горното и на основание чл. 285, ал. 1 във вр. с чл. 284, ал. 2, изр. 2 ГПК, съдът

  Р А З П О Р Е Д И :

  ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ производството по гр. д. № 424/2021 г. по описа на Върховен касационен съд, трето гражданско отделение.

  УКАЗВА на Н. К. А. с адрес [населено място], [улица] едноседмичен срок от получаване на съобщението до нея да отстрани допуснатата нередовност на подадената от нея касационна жалба, вх. № 16/65265 от 03.01.2019 г. по регистъра на Окръжен съд – Монтана, против решението на този съд от 27.11.2018 г. по гр. д. № 265/2018 г. като представи в деловодството на Върховен касационен съд, Гражданска колегия, трето отделение, изрично пълномощно за приподписването на жалбата й от адв. З. Д. П..

  Да се предупреди страната, че в случай на непредставяне в горния срок на такова пълномощно (за надлежно удостоверяване на представителната власт на адвокат П. за извършване на посоченото процесуално действие) касационната й жалба ще бъде върната, на основание чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК, а образуваното по нея производство пред ВКС – прекратено.

  Делото да се докладва незабавно след представяне на изрично пълномощно от страната или изтичане на законоустановения срок за изправяне нередовността на касационната жалба.

  Съдия – докладчик:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари