Решение №130/18.12.2020 по дело №3252/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Допустимо ли е уважаване на иск по чл.200 КТ – претендирано обезщетение за неимуществени вреди от професионално заболяване, при липса на влязло в сила експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, потвърждаващо професионалния характер на заболяването, само въз основа на произнасяне на НЕЛК за заболяването в свое експертно решение, с което отменя изцяло експертно решение на ТЕЛК и връща за ново освидетелстване при процедура по обжалване по чл.112 ЗЗдр.

Отговор

Експертното решение на ТЕЛК, в качеството си на официален удостоверителен документ на установените в него факти, ангажира отговорността по чл. 200 КТ на онзи работодател /един или повече/, за който е установено, че полаганата при него работа е в пряка причинна връзка с професионалното заболяване на работника или служителя. Възможно е комисията да установи подобна зависимост спрямо повече от един работодател и за удостоверителната сила на решението е без значение как е извършено изследването и дали то е само за условията на работа при последния работодател. Влезлите в сила експертни решения на експертните комисии по професионални болести са задължителни за всички лица, органи и организации в страната. Ако комисията е допуснала нарушения, нейният акт подлежи на обжалване по административен ред и с това право разполага, както осигурителя, така и работника или служителя. Инцидентно гражданският съд не може да коригира влязло в сила решение на ТЕЛК поради неправилност, нито сам да установява факти и обстоятелства, за които следва да се произнесе по надлежен ред ТЕЛК.


Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в съдебно заседание на тридесети септември две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

при участието на секретаря Валентина Илиева разгледа докладваното от съдия Декова гр.дело № 3252 по описа за 2019 год.

Производството е по чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба от „Горубсо-Мадан“ АД, представлявано от изп.директор С. А., подадена чрез процесуален представител юрисконсулт Ч.-Е., срещу въззивно решение от 31.05.2019г. по в.гр.д.№140/2019г. на Окръжен съд – Смолян, в частта, с която след частична отмяна на решение от 22.02.2019г. по гр.д.№182/2018г. на Районен съд – Мадан, е уважен иска на Ф. К. К. срещу „Горубсо-Мадан“ АД с правно основание чл.200 КТ за заплащане на обезщетение за претърпени и търпени неимуществени вреди, изразяващи с в болки и страдания от професионално заболяване, „Двустранен неврит на слуховите нерви с функционален дефицит в степен тежка на тежко чуване“, за размера 7 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 17.05.2018г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата 1803лв. – законната лихва за периода от 02.11.2015г. до 17.05.2018г.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато с определение № 256 от 08.04.2020г. на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК по поставения от касатора въпрос: „Допустимо ли е уважаване на иск по чл.200 КТ – претендирано обезщетение за неимуществени вреди от професионално заболяване, при липса на влязло в сила експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, потвърждаващо професионалния характер на заболяването, само въз основа на произнасяне на НЕЛК за заболяването в свое експертно решение, с което отменя изцяло експертно решение на ТЕЛК и връща за ново освидетелстване при процедура по обжалване по чл.112 ЗЗ“ за проверка за противоречие на въззивното решение с практиката на Върховния касационен съд.

Мотиви

В практиката на ВКС – напр. решение №238 от 22.06.2011г. по гр.д.№841/2010г. на ІVг.о., е изяснено, че: експертното решение на ТЕЛК, в качеството си на официален удостоверителен документ на установените в него факти, ангажира отговорността по чл. 200 КТ на онзи работодател /един или повече/, за който е установено, че полаганата при него работа е в пряка причинна връзка с професионалното заболяване на работника или служителя. Възможно е комисията да установи подобна зависимост спрямо повече от един работодател и за удостоверителната сила на решението е без значение как е извършено изследването и дали то е само за условията на работа при последния работодател. Влезлите в сила експертни решения на експертните комисии по професионални болести са задължителни за всички лица, органи и организации в страната. Ако комисията е допуснала нарушения, нейният акт подлежи на обжалване по административен ред и с това право разполага, както осигурителя, така и работника или служителя. Инцидентно гражданският съд не може да коригира влязло в сила решение на ТЕЛК поради неправилност, нито сам да установява факти и обстоятелства, за които следва да се произнесе по надлежен ред ТЕЛК.

В касационната жалба се поддържа, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон и необоснованост. По съображения в жалбата се иска решението да бъде отменено и искът бъде отхвърлен.

Ответникът по касационната жалба Ф. К. К., в писмен отговор, подаден чрез процесуален представител адв.М., поддържа, че жалбата е неоснователна.

Върховният касационен съд, състав на IІІ гр. отделение, след като прецени данните по делото и доводите на страните, с оглед заявените основания за касиране на решението, приема следното:

С въззивното решение след частична отмяна на първоинстанционното решение е уважен иска на Ф. К. К. срещу „Горубсо-Мадан“ АД с правно основание чл.200 КТ за заплащане на обезщетение за претърпени и търпени неимуществени вреди, изразяващи с в болки и страдания от професионално заболяване, „Двустранен неврит на слуховите нерви с функционален дефицит в степен тежка на тежко чуване“, за размера 7 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 17.05.2018г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата 1803лв. – законната лихва за периода от 02.11.2015г. до 17.05.2018г.

Въззивният съд е приел за установено, че професионалното заболяване „Двустранен неврит на слуховите нерви с функционален дефицит в степен тежка на тежко чуване“, със степен на увреждане 50 % ТНР, е констатирано с Експертно решение № 0327/17.09.2015 г. на НЕЛК.

Установено е, че с Експертно решение № 002596/06.11.2014 г. на ТЕЛК – С. на ищеца К. за професионално заболяване е определена 36 % ТНР с дата на инвалидност 11.10.2013 г. Като водеща диагноза е приета „Болест на слуховия нерв“, както и общи заболявания: Хроничен обикновен бронхит без тласъци ДНО; Артериална хипертония І ст. В мотивите на решението е прието, че за артериална хипертония и хроничен обикновен бронхит ТНР не се следва; за двустранен слухов неврит – тежко чуване, се определя 35 % ТНР; за вегетативна полиневропатия на горни граници- лека степен се следват 10 % ТНР; краен 36 % ТНР за професионалното заболяване. По жалба на „Горубсо – Мадан“ АД срещу решението на ТЕЛК е постановено Експертно решение № 0327/17.09.2015 г. на Специализиран състав на НЕЛК по УНГ болести. В това решение по отношение УНГ болести се сочи: Двустранен неврит на слуховите нерви с функционален дефицит в степен тежка на тежко чуване с възможност за слухопротезиране. Сочи се, че съгласно ч.ІІІ, р..І, т. 2.1.3 се следват 50 % ТНР, като се приема причинна връзка професионално заболяване на основание Протокол № 3/31.10.2013 г. и становище на СТМ „Професионал“ ООД и експертна консултация от ТЕЛК специализирана по професионални заболяване. В решението на НЕЛК се обсъждат и нервни и белодробни болести на ищеца. След това в решението се сочи: „НЕЛК Специалисти по трудова медицина и професионалния заболявания: „Прегледът на наличната в МЕД документация в т. 1 Протокол на РУСО С. № 3/31.10.2013 г., становище на СТМ „Професионал“ ООД и експертна консултация от ТЕЛК специализирана по „Професионални заболявания“ с ЕР № 0230/28.01.2014 г. за приет професионален характер на „Двустранен слухов неврит“ дават основание да се потвърди заболяването „Двустранен неврит на слуховите нерви“ с професионален характер, при следните мотиви…1. Трудов стаж като „подземен миньор“, „подземен работник доставка“, „подземен електромехано шлосер“ /реализиран с прекъсвания до 21.07.2013 г., с професионален риск от дневно ниво на експозиция на шум, несъответстващо на приетите граници, със съпътстващи неблагоприятни фактори – вибрации, физическо натоварване и риск за здравето, оценен като „нежелателен“. Гореизложеното позволява да се потвърди професионален характер на заболяването при условия за признаване, отговарящи на изискванията на Списъка на професионалните болести /ентиологичен код 2101/. По-нататък в решението на НЕЛК по отношение другите заболявания „вегетативна полиневропатия на горните крайници“ и „Силикоза І ст.“ е прието – за първото заболяване, че липсват приложени данни за степента на физическото натоварване на лицето при изпълнение на посочените длъжности и е необходимо постановяване на ЕР на ТЕЛК с участие на специалисти по трудова медицина и професионални болести след отстраняване на пропуските, уточняване и изчерпателно описание на професионалния риск за горни крайници; за второто заболяване – че е необходимо постановяване на ЕР на ТЕЛК, разширен състав със специалисти по трудова медицина и професионални болести, след допълнителни образни изследвания с високоразрешима компютърна томография при лице с трудов стаж, свързан с експозиция на прах, съдържащ свободен кристален силициев диоксид. В заключението на решението на НЕЛК се сочи: НЕЛК отменя и връща ЕР на ТЕЛК за ново освидетелстване в съответствие със съображенията на неврологичен и белодробен състави на НЕЛК, като ТЕЛК се съобрази с дадените указания.

Въззивният съд е приел, че с оглед това заключение на НЕЛК и посочените по-горе мотиви на комисията, че посоченото в т. 12 от решението на НЕЛК – „отменя и връща ЕР на ТЕЛК за ново освидетелстване“ касае другите болести, предмет на освидетелстване, а не и болестта „“Двустранен неврит на слуховите нерви“; че за това заболяване изрично е посочено, че се следват 50 % ТНР и е приета причинна връзка между заболяването и условията на труд. За това заболяване НЕЛК приема, че следва да се потвърди; че освен това заключението на НЕЛК не сочи за това заболяване да се отменя и връща ЕР на ТЕЛК за ново освидетелстване; напротив, заключението е изрично – ново освидетелстване в съответствия със съображенията за неврологичен и белодробен състави на НЕЛК, като ТЕЛК се съобрази с дадените указания. Въззивният съд е приел, че другото тълкуване, възприето и от районния съд, противоречи на разпоредбата на чл. 51 от Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи; че тази разпоредба визира правомощия на НЕЛК както да потвърждава или отменя решения на ТЕЛК, така и да отменя частично решения на ТЕЛК; че такъв е и настоящия случай – касае се за частична отмяна на ЕР на ТЕЛК.

Въззивният съд е приел, че въпреки посоченото в т. 12 от решението на НЕЛК, в това решение е прието наличието на заболяване „Двустранен неврит на слуховите нерви“, приет е професионален характер на това заболяване и че за него се следват 50 % ТНР; че в решението не се сочи при произнасяне по това заболяване ТЕЛК да е допуснала пропуски или да е необходимо извършване на допълнителни изследвания или произнасяне на специалисти – така, както това е прието за другите две заболявания и за които други две заболявания изрично в заключението на решението се сочи, че се отменя и връща ЕР на ТЕЛК за ново освидетелстване в съответствие съображенията на неврологичен и белодробен състави на НЕЛК; че именно и поради това за заболяването „Двустранен слухов неврит“ в решението на НЕЛК се сочи, че посочените документи дават основание да се потвърди това заболяване. Според въззивният съд друго разбиране би означавало да се произнася отново ТЕЛК за заболяване, за което НЕЛК е приела, че следва да се потвърди, което няма логика и не намира опора в изброените правомощия на НЕЛК в чл. 51 от Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

По тези съображения въззивният съд е намерил, че са налице условията на чл. 62 ал. 3 от КСО – с Експертно решение № 002596/06.11.2014 г. на ТЕЛК – С. и Експертно решение на НЕЛК е признато, че ищецът има заболяване „Двустранен неврит на слуховите нерви с функционален дефицит в степен тежка на тежко чуване“, за което заболяване е признато, че е професионално. Според въззивния съд този извод не се разколебава от посоченото в Писмо изх. № 136/14.01.2019 г. на Директора на НЕЛК. Касае се за становище, визиращо предимно връчването и влизането в сила на решението на НЕЛК и което становище не може да представлява произнасяне на компетентния орган по смисъла на чл. 49, 50 и 51 от Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

По основателността

Решението е неправилно.

На основание чл.43, ал.1 от Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи /ПУОРОМЕРКМЕ/, обжалваните решения на ТЕЛК се разглеждат от специализираните състави на НЕЛК, които са изброени в чл.18, ал.1 ПУОРОМЕРКМЕ. Съгласно чл.49, ал.1 ПУОРОМЕРКМЕ, специализираният състав на НЕЛК се определя съобразно водещата диагноза. При освидетелстване и за други заболявания се прилага ал.2 на чл.49, с която е предивдено извършване на консултации от останалите специализирани състави на НЕЛК. Консултациите се вписват в експертното решение и са неразделна част от мотивите му, но консултиращите състави не подписват експертното решение / така решение №16273 от 06.12.2013г. по адм.д.№11139/2013г. на Върховен административен съд, VІ отд./.

Съгласно чл.51 ПУОРОМЕРКМЕ Националната експертна лекарска комисия може: 1. Да потвърди решението на ТЕЛК; 2. Да го отвени и да издаде ново решение; 3. Да го отмени изцяло или отчасти и да го върне за ново освидетелстване на лицето с указание за отстраняване на допуснатите грешки и пропуски в решението.

Поправката на очевидна фактическа грешка, допълването и тълкуването на административните актове е правомощие на органите, които са ги издали – чл.62, ал.2 АПК във вр. чл.53 ПУОРОМЕРКМЕ /така решение №5771 от 28.04.2014г. по адм.д.№1721/2014г., решение №5936 от 30.04.2014г. по адм.д.№1489/2014г. и решение №2148 от 26.02.2015г. по адм.д.№13284/2014г., трите по описа на Върховен административен съд, VІотд./.

В случая е постановено Експертно решение от Специализиран състав на НЕЛК по УНГ болести, както следва: „НЕЛК отменя и връща ЕР на ТЕЛК за ново освидетелстване в съответствие със съображенията на неврологичен и белодробен състави на НЕЛК, като ТЕЛК се съобрази с дадените указания.“.

Въззивният съд неправилно е приел, че така постановеното решение на НЕЛК ангажира отговорността по чл.200КТ на ответника-работодател и че с него е установено, че полаганата при работодателя работа е в пряка причинна връзка с професионалното заболяване на работника-ищец. Неправилно въззивният съд е интерпретирал постановеното решене като частично отменително, след като нито е постановено така, нито до приключване на производството пред въззивната инстанция НЕЛК е постановил решение за поправка на очевидна фактическа грешка в решението си. С оглед на това въззивното решение е постановено и в противоречие с практиката на ВКС по правния въпрос, по който е допуснато касационното обжалване.

По изложените съображения следва да се приеме, че е налице поддържано от касатора основание за неправилност на въззивното решение и то следва да бъде отменено на основание чл. 293, ал.2 ГПК и вместо него бъде поставонено ново, с което искът бъде отхвърлен.

Диспозитив

Предвид изложеното, Върховният касационен съд, състав на IІІ гр. отделение

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение от 31.05.2019г. по в.гр.д.№140/2019г. на Окръжен съд – Смолян, в обжалваната част, с която след частична отмяна на решение от 22.02.2019г. по гр.д.№182/2018г. на Районен съд – Мадан, е уважен иска на Ф. К. К. срещу „Горубсо-Мадан“ АД с правно основание чл.200 КТ за заплащане на обезщетение за претърпени и търпени неимуществени вреди, изразяващи с в болки и страдания от професионално заболяване, „Двустранен неврит на слуховите нерви с функционален дефицит в степен тежка на тежко чуване“, за размера 7 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 17.05.2018г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата 1803лв. – законната лихва за периода от 02.11.2015г. до 17.05.2018г., както и в частта за разноските и вместо него постановява:

ОТХВЪРЛЯ предявения от Ф. К. К. срещу „Горубсо-Мадан“ АД иск с правно основание чл.200 КТ за заплащане на обезщетение за претърпени и търпени неимуществени вреди, изразяващи с в болки и страдания от професионално заболяване, „Двустранен неврит на слуховите нерви с функционален дефицит в степен тежка на тежко чуване“, за размера 7 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 17.05.2018г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата 1803лв. – законната лихва за периода от 02.11.2015г. до 17.05.2018г.

Решението е окончателно.


Свързани съдебни актове

Препраща към

  • Решение
    Решение № 238 от 22.06.2011 г. по гр. д. № 841/2010 г.
    В каква степен решението на ТЕЛК за професионалния характер на заболяването определя от работата при кои работодатели е причинено то и в частност изключва ли отговорността на предходен работодател, когато става реч за изпълнение на една и съща функция при сходни условия на труд, ако изследването на комисията по чл.…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий.

Цитирани норми