Определение №13/18.01.2021 по дело №4188/2020

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №13

  гр. София, 18.01.2021 год.

  Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на тринадесети януари две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ:СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 4188 по описа за 2020 год. на ВКС, ІІ г. о., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 307 ГПК.

  Образувано е по молба за отмяна вх. № 5028956 от 19.02.2020 год., подадена от „Артрикс“ ЕООД, чрез пълномощниците му адв. Т. Б. и адв. Б. Л., и двамата от САК, против влязлото в сила решение № 694 от 23.02.2010 год. по гр. д. № 264/2009 год. на ІІ г. о. на ВКС.

  В молбата за отмяна е изложено, че атакуваното решение, с което е уважен срещу молителя иск на „ЖМБ-1“ АД по чл. 108 ЗС относно подробно описания недвижим имот в гр. София и са отменени нотариални актове, въз основа на които молителят е придобил идеални части от имота, се основава на решение от 21.03.1994 год. по ф. д. № 7791/1992 год. на фирмено отделение на СГС, отменено впоследствие с решение от 24.01.2018 год. по т. д. № 719/2017 год. на СГС, влязло в сила на 17.12.2019 год.

  Поддържаното от молителя основание за отмяна е по чл. 303, ал. 1, т. 3 ГПК.

  Ответникът „ЖМБ-1“ АД, чрез пълномощника му адв. Ст. П. в писмен отговор оспорва молбата като неоснователна. Претендира присъждане на направените разноски.

  Върховният касационен съд, в настоящият състав на ІІ гражданско отделение, при проверката за допустимостта на молбата за отмяна с оглед изложените в нея съображения и поддържаните доводи, намира същата за допустима.

  Производството за отмяна на влезли в сила решения е извънинстанционно производство, като основанията, на които може да се иска отмяната по този ред са изчерпателно изброени в чл. 303, ал. 1 ГПК. В случая се релевира основанието за отмяна на влязлото в сила решение, с което е уважен срещу молителя ревандикационния иск, по чл. 303, ал. 1, т. 3 ГПК с оглед твърдението за отмяна на решение за вписване на несъществуващо обстоятелство – апорт в капитала на дружество, на което е основано атакуваното решение, с влязло в сила решение на Софийски градски съд. При данните по делото за датата, на която е влязло в сила последното – 17.12.2019 год. и датата на подаване на молбата за отмяна – 19.02.2020 год., следва да се приеме за спазен и най-краткият тримесечен срок за подаването й, считано от узнаване на решението, съгласно чл. 305, ал. 1, т. 3, предл. 1 ГПК.

  Молбата е подадена от легитимирана страна – ответник в производството, в което е постановено решението, чиято отмяна се иска, подадена е против влязло в сила съдебно решение, с което искът срещу него е уважен, съдържа точно и мотивирано изложение на поддържаното основание за отмяна, поради което и на основание чл. 307, ал. 1 ГПК следва да се допусне до разглеждане в открито съдебно заседание.

  Поради горните съображения настоящият състав на ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ІІ гражданско отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на „Артрикс“ ЕООД, чрез пълномощниците му адв. Т. Б. и адв. Б. Л., и двамата от САК, против влязлото в сила решение № 694 от 23.02.2010 год. по гр. д. № 264/2009 год. на ІІ г. о. на ВКС, в открито съдебно заседание, насрочено за 15.03.2021 год. от 9 ч., за когато да се призоват страните.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове