Решение №124/13.07.2021 по дело №589/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 124

  гр.София, 13.07.2021 год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в съдебно заседание на двадесет и шести май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  при участието на секретаря Валентина Илиева

  разгледа докладваното от съдията Декова

  гр.дело №589 по описа за 2020 год.

  Производството е по чл.290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Енерго – Про Продажби“ АД, чрез процесуален представител адв.М., срещу въззивно решение от 05.12.2019г., постановено по в.гр.д.№700/2019г. на Окръжен съд – Велико Търново, с което е потвърдено решение от 26.06.2019г. по гр.д.№699/2019г. на Районен съд – Велико Търново, за уважаване на предявения от П. И. П. срещу „Енерго – Про Продажби“ АД отрицателен установителен иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК.

  Касационното обжалване е допуснато с определение № 80 от 05.02.2021г. по поставения от касатора и уточнен от съда /съгласно т.1 на ТР по т.д.№1/2009г., ВКС, ОСГТК/ въпрос: „Дали е налице правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия след изменението на Закона за енергетиката, в сила от 17.7.2012 г., и след пълната отмяна на ПИКЕЕ, считано от 23.11.2018 г.“, за да се провери допуснато ли е противоречие с практиката на ВКС – посоченото от касатора решение № 21 от 01.03.2017 г. по гр. д. № 50417/2016 г., ВКС, I г. о. С цитираното решение е приета допустимост на преизчисляването на сметката за потребление за минал период и в случаите, когато доставената електроенергия е обективно погрешно отчетена и заплатена в по-малък от действително потребения размер, поради грешно въведени в информационната база данни. В решението е коментиран и въпросът за приложението на относимите към тези случаи разпоредби на ЗЕ и ПИКЕЕ, като неизключващи общите правила на ЗЗД за отговорността, доколкото по правилото на чл. 183 ЗЗД купувачът дължи заплащане на това, което действително е получил. В този смисъл са и решение № 124 от 18.06.2019 по гр. д. № 2991/2018 г., ВКС, III г. о., реш. № 150 от 26.06.2019 по гр. д. № 4160/2018 г., ВКС, III г. о. реш. № 160/ 31.12.2020 г. по гр.д. № 1174/2020 г., ІV г.о., реш. по гр. д. № 169/2020 г., ІV г.о., реш. № 107/26.11.2020 г. по гр.д. № 1096/2020 г., ІІІ г.о., реш. по гр. д. № 1553/2020 г., ІV г.о., реш. по гр.д. № 4124/2019 г., ІІІ г.о., реш. № 216/13.01.2021 по гр. д. № 989/2020 г., ІV г.о., реш. № 47/09.03.21 по гр.д. № 2299/2020 г., ІІІ г.о., реш. № 78/05.05.2021 г. по гр. д. № 2541/2020 г., ІІІ г.о. на ВКС и др., която практика се споделя от настоящия съдебен състав. Според тази практика чл. 183 ЗЗД е приложим при липсата на специална подзаконова нормативна уредба за преизчисляване на сметки за електрическа енергия за минал период, поради неотчитане и незаплащане на част от действително потребената електрическа енергия, измерена в невизуализиран регистър на средство за търговско измерване, в резултат на установено софтуерно въздействие. Това разрешение произтича от договорния характер на правоотношенията между електроразпределителните дружества и крайните потребители на електрическа енергия, възникващи по силата на договори за продажба на електрическа енергия при публично известни общи условия, имащи своята специална регламентация в ЗЕ. Тази регламентация обаче не изключва за неуредените случаи приложението на общите норми на ЗЗД досежно задължението на купувача да плати цената на продадената енергия. Договорите за покупко-продажба на електрическа енергия се сключват по занятие от краен снабдител с краен клиент, като в зависимост от обстоятелството дали последният е физическо лице и използва доставената електрическа енергия за лично потребление, или е търговец, респ. юридическо лице – нетърговец, тези сделки пораждат правните последици на договора за покупко-продажба /чл. 183 и сл. ЗЗД/, респ. на договора за търговска продажба /чл. 318 и сл. ТЗ/. И при двете правоотношения за крайния снабдител

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари