Решение №123/14.07.2021 по дело №2978/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  6

  Р Е Ш Е Н И Е

  №123

  ГР. София,14 юли 2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в открито заседание на 26.05.2021 г. в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  При участието на секретаря Валентина Илиева

  като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №2978/20 г.,

  за да се произнесе, намира следното:

  Производството е по чл.290 ГПК.

  ВКС разглежда касационната жалба на „Енерго – про продажби” АД, гр. Варна срещу въззивното решение на Варненски окръжен съд по гр.д. №278/20 г. Обжалването е допуснато на осн. чл.280, ал.1,т.1 ГПК, поради твърдяното от касатора противоречие на въззивното решение с посочената практика на ВКС по правните въпроси от предмета на спора: 1. Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства? 2. След отмяната на чл.1 до чл.47 и чл.52 до чл. 56 ПИККЕ с решение на ВАС, петчленен състав от 6.02.17 г. по адм.д. №2385/16 г., могат ли да се прилагат разпоредбите на чл.48 до 51, включително? 3. При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната ел. енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на ел. енергия по реда на чл.183 ЗЗД?

  В касационната жалба се излагат и в съдебно заседание се поддържат оплаквания за неправилност на въззивното решение, като постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и нарушение на материалния закон, и се иска отмяната му.

  Ответникът по жалба Д. Я. я оспорва като неоснователна.

  ВКС, като разгледа жалбата, намира следното:

  По въпросите, по които е допуснато обжалването:

  В практиката на ВКС – цитираното от касатора р. по гр.д. №505/17 г. на второ т.о. на ВКС, се приема, че за съда съществува задължение да се произнесе по всички редовно заявени и поддържани от страните доводи и възражения и да обсъди в мотивите си правно релевантните твърдения на страните, от които зависи разрешаването на спора по делото. В посочените от касатора решение № 150 по гр. д. № 4160/2018 г., III г. о., и решение № 21 по гр. д. № 50417/2016 г., I г. о. на ВКС се приема, че и преди измененията в чл. 83, ал. 1, т. 6 и чл. 98а, ал. 2, т. 6 от Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 54/2012 г.) и приемането на Правила за измерване на количеството електрическа енергия от 2013 г./ПИКЕЕ/, е допустимо операторът на съответната мрежа да преизчислява сметките за потребена електрическа енергия за минал период, когато действително доставената енергия погрешно е отчетена и заплатена в по-малък размер поради грешно въведени данни за техническите параметри на средството за търговско измерване. Източникът на задължението на крайния потребител за плащане на цената на доставената електрическа енергия е договор, а разпоредбите на ЗЕ не изключват общите правила на ЗЗД във връзка със задължението на купувача да плати цената на доставената стока. От правилото на чл. 183 ЗЗД следва, че когато е било доставено определено количество енергия, но поради допусната грешка е отчетена доставка в по-малък размер и съответно е заплатена по-малка цена от реално дължимата, купувачът следва да доплати разликата в дължимата сума. ВКС приема, че при липса на специална правна уредба (преди приемане на ПИКЕЕ от 2013 г. и след отмяната им с решения на ВАС, в сила от 14.07.2017 г. и от 23.11.2018 г.) горният извод следва от общото правило, че купувачът по договор за продажба дължи заплащане на цената на доставената стока, и от общия правен принцип за недопускане на неоснователно обогатяване. Подчертано е, че при неправомерно въздействие върху средството за търговско измерване от страна на потребителя, той дължи заплащане на реално потребената електрическа енергия, ако доставчикът докаже

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари