Решение №12/12.05.2021 по дело №1985/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  5

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 12

  гр. София, 12.05.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в открито съдебно заседание на двадесет и пети януари две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  при участието на секретар Ина Андонова като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 1985 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 307, ал. 2 ГПК, вр. с чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.

  Образувано е по молбата на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за отмяна на решение № 152/29.06.2018 г. по в. т. д. № 191/2018 г. на Апелативен съд Варна, с което е потвърдено решение № 19/05.02.2018 г. по т. д. № 267/2017 г. на Окръжен съд Добрич.

  В молбата на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД се поддържа, че са налице предпоставките на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК за отмяна. Сочи се, че с доклад на АДФИ № ДИД7-ДЧ-6/08.06.2020 г. са установени неизвършени, но актувани строително - монтажни работи /СМР/ на сгради, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД във връзка с договор ЗОП-1/19.04.2016 г. Тези СМР са на стойност 202 125, 74 лв. с ДДС, а тяхното изплащане е разпоредено от П. К. – управител на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД. Изпълнител по договора е „ДЪГА АПОСТОЛ“ ЕООД. Соченият доклад според молителя е ново обстоятелство и ново писмено доказателство, което към момента на приключване на устните състезания пред Апелативен съд Варна /05.06.2018 г./ не му е било известно, тъй като докладът е връчен на дружеството на 24.07.2020 г. Съдът не е обследвал задълбочено обстоятелството, че има неизпълнени СМР на стойност 151 211, 09 лв. без ДДС /181 453, 31 лв. с ДДС/, а е приел, че всички, посочени от ищеца „ДЪГА АПОСТОЛ“ ЕООД, фактури са били осчетоводени и при двете страни и са били включени в дневниците за покупки и продажби по ЗДДС, а „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е ползвал данъчен кредит по тях, поради което е счел за доказан иска независимо от факта, че в действителност фактурираните СМР не са били изпълнени. В молбата за отмяна се сочи, че съдът не е обсъдил и обстоятелството, че обществената поръчка е била възложена от един изпълнителен директор, който в последствие е бил отстранен, като новият изпълнителен директор на дружеството е оспорил пред съда извършените дейности. При изложените доводи е формулирано искане за отмяна на въззивното решение и присъждане на разноски.

  В срока по чл. 306, ал. 3 ГПК е депозиран писмен отговор от страна на „ДЪГА АПОСТОЛ“ ЕООД. В него се заявява становище за недопустимост на молбата за отмяна, евентуално за нейната неоснователност. Според ответника на отмяна подлежи не решението на Апелативен съд Варна, а това на Окръжен съд Добрич. Отделно от това, соченият от молителя доклад не попада в приложното поле на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, тъй като е част от административна процедура със страни АДФИ и „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД и не се явява ново писмено доказателства, нито нововъзникнало обстоятелство. Всъщност резултатите от проверката засягат само и единствено дружеството молител. Заявява се искане за отхвърляне на молбата и присъждане на разноски в полза на дружеството ответник.

  В проведеното на 25.01.2021 г. открито съдебно заседание процесуалният представител на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД поддържа молбата за отмяна по изложените в нея съображения, а процесуалният представител на ответника поддържа изложеното в отговора.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, след като обсъди доводите на молителя и провери данните по делото, намира следното :

  Молбата за отмяна на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е процесуално допустима като подадена в тримесечния срок по чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК, считано от датата, на която молителят е уведомен за доклад № ДИ7-ДЧ-6/08.06.2020 г. – 11.06.2020 г., видно от положения върху доклада щемпел за входирането му в деловодството на дружеството.

  Съобразно приетото в мотивировката на т. 13 от ТР № 7/31.07.2017 г. по т. д. № 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС, когато първоинстанционното решение

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари