Разпореждане №118/26.10.2020 по дело №

  Анотация

  Въпрос


  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 118

  гр. София, 26.10.2020 г.

  ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – председател на Второ гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7807 от 22.10.2020 г., образувана по касационна жалба вх. № 2180 от 29.06.2020 г. срещу решение № 102 от 10.04.2020 г. по в.гр.д.№ 370/2019 г. на Смолянски окръжен съд, констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 34 ЗС /делба във фаза по извършване/- I поток.

  Касационната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПКпощенско клеймо от 25.06.2020 г., препис от обжалваното решение е връчен на касатора на 26.05.2020 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено e изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено е удостоверение за юридическа правоспособност съгласно чл. 284, ал.2 ГПК – по преписката;

  6/ внесена e дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;

  7/ частично е осъществена процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – препис от касационната жалба не е връчен на Т. С. З., А. Н. С. и С. Н. С. /пълномощно за адвокат М. О., чрез която е връчен препис от КЖ на А. С. и С. С., не е представено по делото/;

  Предвид гореизложеното, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за връчване на препис от касационната жалба и изложението на основанията по чл.280, ал.1 ГПК към нея на страните в делбеното производство, на които такъв не е връчен - Т. С. З., А. Н. С. и С. Н. С..

  По изложените съображения, председателят на Второ гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Смолянски окръжен съд за отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове