Решение №11/22.06.2021 по дело №977/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №475/02.11.2020 по дело №977/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно правното действие и последиците на исковете по чл. 646 ТЗ и чл. 647 ТЗ за попълване масата на несъстоятелността и връщане в нея на даденото от несъстоятелния длъжник, и в частност дали след успешното провеждане на горните отменителни искове обявените за нищожни, респ. недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността сделки, сключени между несъстоятелния длъжник и третите лица, остават действителни и дали валидно обвързват страните по тях и третите лица?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретаря Т. Иванова, като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 977 по описа за 2020 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на Е. Т., в качеството му на синдик в производството по несъстоятелност на „Зенит-99“ ООД /в несъстоятелност/, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Лозенец“, ул. „Богатица“ № 23, бл. АБВ, вх. „В“, ет. П, ап. 1, чрез пълномощника му адв. Р. Н.. Моли за отмяна на въззивното решение от 28.11.2019 год. по гр. д. № 1581/2019 год. на Бургаския окръжен съд, с което е потвърдено първоинстанционното решение от 14.06.2019 год. по гр. д. № 6504/2018 г. на Бургаския районен съд, поправено с решение от 02.09.2019 г. по същото дело. С тях е прието за установено по отношение на „Зенит-99“ ООД /в несъстоятелност/, представлявано от синдика, че И. А. И. от [населено място], [улица], вх. „А“, ет. 6 е собственик на 1/2 ид. ч. от имоти с идентификатори *** и *** по кадастралната карта на [населено място], м. „С. М.“, с площи и за двата имота от по 1 100 кв. м., с трайно предназначение на територията и за двата – горска, и начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, при описаните граници и е осъдено ответното дружество да му предаде владението върху тези части от горните имоти. Приложената на л. 100 от първоинстанционното производство комбинирана скица на вещото лице към приетото заключение на техническата експертиза /Приложение № 1/ е обявена за неразделна част от решението.

Касаторът поддържа оплаквания за недопустимост, респ. неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон и необоснованост с молба за отмяната му и вместо това исковете за собственост да бъдат отхвърлени. Изложени са съображения за липса на необходимата предпоставка за основателност на ревандикационния иск – ищецът да е собственик на имотите, с оглед действителността на разпоредителния акт в полза на ответното дружество, което според касатора обосновава извод за липса на легитимация за предявяване на исковете. Поддържа се и наличие на произнасяне извън пределите на предявения иск по чл. 108 ЗС, с оглед позоваването на съда на чл. 648 ТЗ без релевиране на защита на това основание от ищеца.

Ответникът по касационната жалба, ищец в производството – И. А. И., чрез пълномощника му адв. З. М., оспорва жалбата по същество, като счита за неоснователни твърденията за недопустимост на въззивното решение. Аргументира тезата, че при сделка по отношение на която са приложени разпоредбите на чл. 646 ТЗ или чл. 647 ТЗ, даденото от третото лице се връща. Доколкото даденото от ищеца, съгласно договора за доброволна делба, понастоящем се намира в масата на несъстоятелността и не е върнато, счита предявените искове за допустими, съответно основателни. Моли касационната жалба да бъде оставена без уважение, а обжалваното решение да се потвърди като правилно и законосъобразно. Претендира разноски.

Като прецени данните по делото, настоящият състав на ІІ г. о. на ВКС, приема следното:

Касационен въпрос

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирана страна – ответното дружество в производството по делото, отговаря на изискванията за редовност и е насочена срещу въззивно

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари