Определение №104/14.05.2021 по дело №2072/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  1

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 104

  гр. София,14.05.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми април през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  при участието на секретаря

  като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т.д. № 2072 по описа за 2020 година.

  Подадена е касационна жалба от Венка Тошева Еленкова, лично чрез адвокат Г. В. срещу решение № 45 от 22.7.2020 г. по в.гр.д. 88/20 г. , Окръжен съд – Видин.

  Ответникът „Мелон България“ ЕАД не е подал отговор на касационната жалба.

  Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

  Настоящият съдебен състав констатира, че с обжалваното въззивно решение е потвърдено изцяло решението на първоинстанционния съд. С последното, е прието за установено по предявения иск с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК, че Венка Тошева Еленкова в качеството й на физическо лице и като ЕТ „Вени Пам – Венка Тошева“ дължи на „Мелон България“ ЕАД сумата от 10 324,83 лв, представляваща главница по договор за банков кредит продукт „Бизнес револвираща линия № BL13362“ от 15.2.2008 г. ведно със законната лихва от 25.2.2019 г. до изплащане на вземането, за която е издадена заповед за изпълнение № 483-РЗ/7.3.2019 г. по ч.гр.д. 559/19 г. РС – Видин и е осъдена да заплати сумата от 306,50 лв разноски на основание чл. 78, ал.1 от ГПК и разноски за заповедното производство 271,50 лв.

  Едноличният търговец не представлява персонифициран правен субект. Той не е различен правен субект. Налице е разширена търговска правоспособност за физическото лице. Всички права и задължения във връзка с търговската дейност се обединяват от личността на лицето, признато за търговец. Едноличният търговец може да бъде страна по отношения, регулирани от търговското право. Но субект на правоотношението е физическото лице. В този смисъл липсват два субекта на правото, а един, с разширена търговска правоспособност. Физическото лице отговаря с цялото си имущество за поетите от него задължения, включително и в качеството му на едноличен търговец.

  Правоотношението, предмет на иска и на въззивното решение е основано на сключен договор за цесия между ищеца „Мелон България“ ЕАД и „Юробанк България“ АД, с който са прехвърлени вземания, основани на договори за банков кредит, включително вземането към Венка Тошева Еленкова в качеството й на ЕТ „Венипам – Венка Тошева“, основано на неизпълнение на договор за банков кредит № BL 13362/15.2.2008 г. При сключване на договора Венка Тошева Еленкова е действала в качеството й на едноличен търговец ЕТ „Венипам – Венка Тошева“. При извършена служебна справка в търговския регистър се установи, че Венка Тошева Еленкова е вписана като едноличен търговец и това нейно качество и към настоящия момент не е заличено.

  Подадената от Венка Тошева Еленкова касационна жалба, въпреки че не е посочена разширената й търговска правоспособност, представлява касационна жалба срещу въззивното решение, постановено по търговско дело. Съгласно трайната практика на ВКС, търговски са делата, които имат за предмет спорове, относно търговски сделки, така както са дефинирани в чл. 286 от ТЗ. Това са споровете относно сделки по чл. 1, ал.1 от ТЗ и споровете между търговци относно сделки по чл. 286, ал.1 от ТЗ при спазване на презумпцията на чл. 286, ал. 3 от ТЗ. Съгласно чл. 1, ал. 1, т. 7 от ТЗ банковите сделки са търговски сделки. Това определя, че делото относно спор, основан на банкова сделка, е търговско дело. Обстоятелството, че ищец е цесионер по сключен договор между банката и него договор за цесия на основание чл. 99 от ЗЗД, не променя вида на делото като търговско, доколкото се отнася до правоотношение, основано на търговска сделкадоговор за банков кредит.

  Съгласно чл. 280, ал. 3, т. 1 от ГПК от касационно обжалване законодателят е изключил търговски дела с цена на иска до 20 000 лв. В настоящия случай цената на иска е 10 324 ,83 лв. , т.е. под 20 000 лв. Това изключва от касационен контрол чрез подадена касационна жалба обжалваното в настоящия случай решение на въззивния съд.

  Съгласно същата разпоредба, не подлежат на касационно обжалване граждански дела с цена на иска до 5000

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари