Определение №101/14.05.2021 по дело №2068/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 101

  гр. София, 14.05.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на тринадесети май две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ:КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 2068 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е образувано по касационна жалба на „МВ Трейдинг-2008“ЕООД срещу решение № 898/22.04.2020г. по т.д. № 5087/2019г. на Софийски апелативен съд, с коeто e потвърдено решение № 1223/04.07.2019г. по т.д. № 14490/2018г. на Софийски градски съд в частта, с която касаторът е осъден, на осн. чл.60а, ал.1, т.1, пр.2 ЗБН, да върне в масата на несъстоятелността на „Корпоративна търговска банка“АД/н/ собствеността върху три недвижими имота, представляващи поземлени имоти с идентификатори 05815.308.184, 05815.308.182 и 05815.308.183 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-49/14.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 4 122 кв.м., 2 380 кв.м. и 1214 кв.м., съответно, находящи се на адрес: [населено място], л.к. 2140 ул. „I-ва”, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, като е присъдил в полза на масата на несъстоятелността на банката направените от синдика разноски по делото.

  В касационната жалба се поддържат доводи за недопустимост, еувентуално за неправилност на въззивното решение, какато и за наличие на основания по чл.280, ал.1 и 2 ГПК за допускане на касационно обжалване.

  В писмения си отговор ответниците по касацията - А. Н. Д. и К. Х. М., упражняващи правомощията на синдици на „Корпоративна търговска банка” АД (н.), [населено място], оспорват основателността на касационната жалба и наличието на предпоставки за допускане на касационно обжалване.

  Върховният касационен съд, състав на Първо търговско отделение на ТК, намира следното:

  С определение от 20.10.2020г. по к.д.№ 9/2020 г. Конституционният съд на Република България е допуснал за разглеждане по същество искането на Висшия адвокатски съвет за установяване противоконституционност на §5, ал.1-4, §6, ал.1-2, §7 и § 8 от ПЗР на ЗИД на ЗБН (обн. ДВ, бр. 22 от 2018 г., доп.ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.), чл. 60а, ал. 1 от ЗБН (обн. ДВ, бр. 22 от 2015 г., доп. ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.), § 16 от ЗИД на ЗБН (обн. ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) и чл. 60б, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗБН(обн. ДВ, бр. 22 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.).

  Решението по конституционното дело е от значение за произнасянето по касационната жалба по настоящото дело. Ето защо и на основание чл.229, ал.1, т.6 ГПК производството по делото следва да бъде спряно до приключване на производството по к.д.№9/2020г. на Конституционния съд.

  По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ТК, Първо търговско отделение

  О П Р Е Д Е Л И:

  СПИРА производството по т.д. № 2068/2020г. по описа на ВКС, I т.о. до приключване на конституционно дело № 9/2020г. на Конституционния съд на Република България.

  Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари