Определение №1/02.01.2019 по дело №3018/2018


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: Друго

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване не е допуснато, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор

Проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл.32а ал.1 ПВ относно това, дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона, се ограничава до това, дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание. В съответствие с тези постановки, решаващият състав е преценил, че молбата за вписване на законна ипотека трябва да съдържа данните, предвидени в чл. 16 ПВ чрез препращане към чл. 167, ал. 2 ЗЗД, един от които е падежът на обезпеченото вземане. Неоснователно в тази връзка е позоваването от страна на частния касатор на разпоредбата на чл. 6 ПВ и по-конкретно на липсата на изискване в нея подлежащият на вписване акт да съдържа падеж на вземането. С оглед систематичното й място в раздел ІІ „Вписване на актове относно недвижими имоти“, следва да се счете, че тази разпоредба касае съдържанието на подлежащите на вписване актове по чл. 4 ПВ, но не и молбите за вписване на законна ипотека, чието съдържание е предмет на изрична регламентация в чл. 16 ПВ във връзка с чл. 167, ал. 2 ЗЗД.


Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на тринадесети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА, ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова ч. т. д. № 3018/2018 година

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна касационна жалба на „Дрийм Резидънс“ ЕООД, гр. Варна срещу постановеното от Софийски градски съд, ГО, І-ви въззивен брачен състав определение № 20442 от 02.10.2018 г. по ч. гр. д. № 11670/2018 г. С обжалвания акт е оставена без уважение подадената от същото дружество частна жалба срещу определение от 27.07.2018 г. на съдията по вписванията при СРС, с което е отказано вписване на законна ипотека в негова полза за сума в размер на 10 000 евро върху имот с идентификатор 68134.1007.1419.1.5. по молба вх. № 49395/27.07.2018 г.

Мотиви

В частната касационна жалба се поддържа становище за неправилност на атакуваното определение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и поради необоснованост. Твърди се, че съдът изобщо не е обсъдил доводите в частната жалба за това, че непогасеният размер от продажната цена на процесния имот, както и срокът за плащането му, са посочени в самия нотариален акт, който е вписан и препис от който е приложен към молбата за вписване на законната ипотека. Освен това, според частния касатор, при преценката си за законосъобразността на отказа на съдията по вписванията решаващият състав не е приложил относимата към случая задължителна съдебна практика – т. 6 от Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. на ОСГТК на ВКС, като изобщо не е изложил мотиви за несъобразяването си с нея.

Като значим за допускането на касационното обжалване в изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК е поставен въпросът: „Непосочването на срока за плащане на оставащата част от цената на недвижим имот (падежа на задължението) в заявлението за вписване на законна ипотека, подадено от продавача на имота, съставлява ли основание за отказ от извършване на вписване на законна ипотека, при положение че във вписания вече нотариален акт е записано, че продажната цена не е напълно платена, посочен е размерът на оставащото задължение, а също и начинът, по който се определя срокът за заплащането на остатъка от цената, а в заявлението за вписване на законна ипотека е посочен размерът на неплатената сума към датата на подаването му, за която сума се иска вписване на законна ипотека върху имота, или съдията по вписванията няма право да откаже вписване на законна ипотека само поради непосочен падеж на задължението в молбата за вписването й“.

По отношение на така поставения въпрос се твърди, че е решен в противоречие със

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари