Определение № 271 от 05.04.2019 г. по гр. д. № 3794/2018 г.

Спорът е разрешен с Решение №166/23.10.2019 по дело №3794/2018 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
94 Shares

Анотация

Въпрос

За прекратяване на трудово правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, предл. първо /закриване на част от предприятието/ когато работодателят е банка /предвид хипотеза, в която в населеното място има повече от един клон /офис/ и единият от тях се закрива/.


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осемнадесети март през двехиляди и деветнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря, като разгледа докладваното от съдията Русева г.д.N.3794 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Юробанк България“АД срещу решение №.2838/8.05.18 по г.д.№.13215/17 на Софийски градски съд, II Ес. -с което е потвърдено решение №.104487/27.04.17г. по г.д.№.43226/16 на СРС, ГО, 119с., за уважаване на предявени срещу касатора искове с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т.1 и т.3.

Ответната страна Г. Н. П. оспорва жалбата.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от процесуално легитимирано за това лице, срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение и е процесуално допустима.

Мотиви

За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, ВКС съобрази следното:

С обжалваното решение въззивният съд е приел, че извършеното на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, предл. първо уволнение е незаконосъобразно и претенциите на ищцата по чл. 344, ал. 1 КТ, т.1 и т.3 са основателни, а надлежно заявено възражение за прихващане не е било предявявано. По делото е безспорно, че Г.П. е работила по трудов договор с “Алфа банк“ клон България на длъжност „ръководител офис, банка“ с място на работа „504 – офис С.Т. Р.“, като предвид продажба на търговското предприятие при условията на чл. 123, ал. 1, т. 4 КТ неин работодател става ответника „Юробанк“АД. Последният е упражнил правото си да прекрати трудовото правоотношение поради закриване на част от предприятието, като предизвестието и заповедта за уволнение са подписани от надлежно упълномощени лица /ТР 6/11.01.13 по т.д.№.6/12, ОСГК на ВКС/. Не е налице, обаче, визираното в тях основание за уволнение.

По делото не е доказано закритият офис да е бил обособен като самостоятелна организационно управленска единица в структурата на банката и това обособяване да е било свързано с териториален, финансово-икономически или функционален критерий – на територията на [населено място] са функционирали общо 6 офиса преди уволнението /3 придобити и 3 заварени/, като липсват доказателства офисът да е имал собствен източник на доходи или отделна разходна сметка; не е установено и да е осъществявал специфична дейност, която се различава от тази, осъществявана в останалите офиси в града.

От друга страна, за да е налице закриване на част от предприятието, е необходимо извършваната от обособеното звено дейност да бъде преустановена завбъдеще, като преценката следва да се извърши не с оглед звеното, а с оглед на цялото предприятие /преустановената дейност не трябва да се извършва от самото предприятие или от друга обособена негова структура, различна от закритата/.

Съдът е посочил, че в случая дейността на закрития банков офис продължава да се извършва в останалите 4 офиса на територията на [населено място]-и следователно фактическият състав на чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, предл. първо не е налице – на практика е извършено вътрешно-организационно преустройство на предприятието, като е запазена дейността на част от офисите на банката в [населено място].

При тези обстоятелства, след като извършването на дейността на закритата част от предприятието не е преустановено, а продължава да се осъществява под друга организационна форма, следва да се приеме, че не е отпаднала и нуждата от ангажираната за осъществяването й работна сила, а извършеното вътрешно-организационно преустройство не може да служи като основание за прекратяване на трудовото правоотношение с ищцата на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, предл. първо.

При липса на закриване на част от предприятието, правото на подбор е било само част от правото на уволнение и работодателят не е установил кръга от лицата, които следва да участват в него, критериите, въз основа на които са оценявани служителите, релевантните за подбора обстоятелства /оценките са за период, предхождащ продажбата на търговското предприятие/.

Оплакването за неразгледано възражение за прихващане във връзка с претенцията по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ е намерено за неоснователно, тъй като такова не е било редовно предявено /не е било уточнено по размер в отговора на исковата молба/, не е било поддържано и не е било прието за съвместно разглеждане с доклада на съда.

Касаторът се позовава на основанията на чл. 280, ал. 1 ГПК, т.1 и т.3, като извежда следните въпроси:
1.“Кои са юридическите факти /материално правните предпоставки/, които пораждат основанието за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, предл. първо /закриване на част от предприятието/, когато работодателят е банка?“;
2.“Какви са признаците, на които трябва да отговаря банков офис, за да се квалифицира като обособено звено, като „обособена част от предприятието?“;
3.“В случаите, когато в едно населено място има повече от един офис на банка и всички офиси отговарят на критериите за организационно-управленска и териториална /функционална/ финансова обособеност на банков офис, то преставляват ли всички банкови офиси поотделно обособени части от предприятието на банката работодател?“;
4. „Има ли закриване на част от предприятието, когато се закрива банков офис, чиято обособеност е установена по организационно-управленски и териториален/функционален критерий и в населеното място същата банка няма друг банков офис? Какъв е отговорът на въпроса, когато в населеното място същата банка има друг такъв банков офис?“;
5. „Какво условие трябва да е изпълнено, за да се приеме, че дейността на банков офис е реално и окончателно прекратена завбъдеще, като се има предвид, че тя се изразява във фактически действия по обслужване на клиентите на банката и според обективното материално право банката не може да осъществява различна от банкова стопанска дейност?“;
6. „Трябва ли възражението за прихващане от ответника да е включено в доклада по делото, за да бъде разгледано, при положение, че то е своевременно заявено с отговора на исковата молба?“.

Касационен въпрос

Настоящият състав намира, че касационно обжалване следва да бъде допуснато при условията на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК във връзка с въпроса за материалноправните предпоставки за прекратяване на трудово правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, предл. първо /закриване на част от предприятието/ когато работодателят е банка /предвид хипотеза, в която в населеното място има повече от един клон /офис/ и единият от тях се закрива/, а останалите ще бъдат взети предвид като касационни доводи при разглеждане на касационната жалба по същество.

На касатора трябва да бъдат дадени указания за внасяне по сметка на ВКС на дължимата държавна такса в размер на 208,69лв. и за представяне по делото на вносния документ за това в установения от закона срок.

Диспозитив

Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решение №.2838/8.05.18 по г.д.№.13215/17 на Софийски градски съд, II с.

ДАВА едноседмичен срок на касатора да внесе по сметка на ВКС държавна такса за разглеждане на спора по същество в размер на 208,69лв. и да представи доказателства за това в деловодството, като при неизпълнение касационното производство ще бъде прекратено.

ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА след изпълнение на указанията на Председателя на Трето гражданско отделение на ВКС за насрочване, или при неизпълнението им, за прекратяване.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Тълкувателно решение № 6 от 11.01.2013 г. по тълк. д. № 6/2012 г. Докладчик: съдия Жива Декова Допустимо ли е чрез упълномощаване да се делегира работодателска правоспособност за прекратяване на трудово правоотношение, извън случаите на налагане на дисциплинарни наказания по чл. 192, ал. 1 КТ?
Решение №166/23.10.2019 по дело №3794/2018 Докладчик: съдия Майя Русева Относно материалноправните предпоставки за прекратяване на трудово правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 2 предл. първо КТ /закриване на част от предприятието/, когато работодателят е банка /предвид хипотеза, в която в населеното място има повече от един клон /офис/ и единият от тях се закрива/.

Цитирани норми

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите