Правилник за вписванията

AJAX progress indicator
Търсене: (изчистване)
 • чл. 1 ПВ
  1. Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове по начина, предвиден в този правилник.
 • чл. 2 ПВ
  2. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Вписване, отбелязване и заличаване се допуска само за случаите, които са предвидени изрично в законите.
 • чл. 3, ал. 1 ПВ
  3. Подлежат на вписване само актове, които са извършени по нотариален ред или са с нотариално заверен подпис.
 • чл. 4 ПВ
  4. Вписват се:
  а) (доп. - ДВ, бр. 5 от 2001 г.; в сила от 01.01.2001 г.) всички актове, с които се прехвърля правото на собственост (продажба, дарение, замяна, даване вместо изпълнение, отчуждаване срещу задължение за гледане и хранене и др.) или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право (право на ползуване, собственост върху постройка и др.) върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права (констативни нотариални актове, актове, които имат силата на констативни нотариални актове, актовете за държавна собственост, актовете за общинска собственост и други, изрично предвидени в закон);
  б) (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) договорите, с които се прехвърля наследство (чл. 212 ЗЗД);
  в) актовете за отказване от вещни права върху недвижими имоти (чл. 100 от Закона за собствеността );
  г) договорите за делба на недвижими имоти, както и съдебно- разделителните протоколи относно такива имоти;
  д) (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) молбите на кредиторите на наследодателя или на заветниците за отделяне на недвижимите имоти на наследодателя (чл. 67 от Закона за наследството );
  е) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2001 г.; в сила от 01.01.2001 г.; доп., бр. 63 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) договорите за наем на недвижим имот, в т. ч. на земеделска земя, за срок по-дълъг от една година (чл. 237 ЗЗД ).
  ж) спогодбите по спорове относно актове, които подлежат на вписване, и
  з) влезлите в сила съдебни решения, които заместват актовете по буква "а", както и решенията, с които се констатира съществуването на подлежащи на вписване актове по предходните букви;
  и) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2001 г.; в сила от 01.01.2001 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.) актовете, с които е извършена поправка на очевидна фактическа грешка във вписани актове;
  к) (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) преписи от обявените завещания с предмет недвижим имот и права върху(...)
 • чл. 4, б. а ПВ
  4. Вписват се:
  а) (доп. - ДВ, бр. 5 от 2001 г.; в сила от 01.01.2001 г.) всички актове, с които се прехвърля правото на собственост (продажба, дарение, замяна, даване вместо изпълнение, отчуждаване срещу задължение за гледане и хранене и др.) или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право (право на ползуване, собственост върху постройка и др.) върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права (констативни нотариални актове, актове, които имат силата на констативни нотариални актове, актовете за държавна собственост, актовете за общинска собственост и други, изрично предвидени в закон);
 • чл. 4, б. б ПВ
  4. Вписват се: [...]
  б) (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) договорите, с които се прехвърля наследство (чл. 212 ЗЗД);
 • чл. 4, б. е ПВ
  4. Вписват се: [...] е) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2001 г.; в сила от 01.01.2001 г.; доп., бр. 63 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) договорите за наем на недвижим имот, в т. ч. на земеделска земя, за срок по-дълъг от една година (чл. 237 ЗЗД).
 • чл. 4, б. и ПВ
  4. Вписват се: [...]
  и) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2001 г.; в сила от 01.01.2001 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.) актовете, с които е извършена поправка на очевидна фактическа грешка във вписани актове;
 • чл. 4, б. л ПВ
  4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Вписват се: [...]
  л) (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) всички други актове, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.
 • чл. 4, б. з ПВ
  4. Вписват се: [...]
  з) влезлите в сила съдебни решения, които заместват актовете по буква "а", както и решенията, с които се констатира съществуването на подлежащи на вписване актове по предходните букви;
 • чл. 6 ПВ
  6. (1) Подлежащите на вписване актове трябва да съдържат:
  а) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., бр. 67 от 2005 г.; бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) собственото, бащиното и фамилното име (име, съобразно отечественото право), местожителството (постоянният адрес) и единният граждански номер на страните, в случаите на чл. 3 ЗРБУЛСТАТ, ЛНЧ или код по БУЛСТАТ, а когато няма такъв - мястото и датата на раждане; когато една от страните e търговец или юридическо лице, посочват се фирмата (наименованието) и организационната форма; посочват се и съдът по регистрация, номерът на фирменото дело, седалището и кодът по БУЛСТАТ, а за вписаните в търговския регистър към Агенцията по вписванията - ЕИК; за местните и чуждестранните юридически лица, които нямат съдебна регистрация в Република България, се посочват фирмата, седалището и кодът по БУЛСТАТ;
  б) датата и мястото на издаването на акта;
  в) (доп. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.;, изм., бр. 67 от 2005 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) описанието на имота, до който се отнася актът, с посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота, площта и/или застроената площ и границите;
  г) (доп. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) цената на имота или на правото, съответно удостоверявания материален интерес.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Описание на имота не се изисква при:
  а) преписите от обявени завещания, независимо от това дали в акта е посочен недвижим имот и дали на ползващото се лице е известно дали и кои недвижими имоти се намират в съответния съдебен район;
  б) актовете, които имат за предмет съвкупност, елемент от която може да е недвижим имот, договори за прехвърляне на наследство, актове за преобразуване на търговски дружества, договори за залог и за прехвърляне на търговско предприятие,(...)
 • чл. 6, ал. 1 ПВ
  6. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) (1) Подлежащите на вписване актове трябва да съдържат:
  а) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., бр. 67 от 2005 г.; бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) собственото, бащиното и фамилното име (име, съобразно отечественото право), местожителството (постоянният адрес) и единният граждански номер на страните, в случаите на чл. 3 ЗРБУЛСТАТ, ЛНЧ или код по БУЛСТАТ, а когато няма такъв - мястото и датата на раждане; когато една от страните e търговец или юридическо лице, посочват се фирмата (наименованието) и организационната форма; посочват се и съдът по регистрация, номерът на фирменото дело, седалището и кодът по БУЛСТАТ, а за вписаните в търговския регистър към Агенцията по вписванията - ЕИК; за местните и чуждестранните юридически лица, които нямат съдебна регистрация в Република България, се посочват фирмата, седалището и кодът по БУЛСТАТ;
  б) датата и мястото на издаването на акта;
  в) (доп. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.;, изм., бр. 67 от 2005 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) описанието на имота, до който се отнася актът, с посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота, площта и/или застроената площ и границите;
  г) (доп. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) цената на имота или на правото, съответно удостоверявания материален интерес.
 • чл. 6, ал. 1, б. а ПВ
  6. (1) Подлежащите на вписване актове трябва да съдържат:
  а) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., бр. 67 от 2005 г.; бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) собственото, бащиното и фамилното име (име, съобразно отечественото право), местожителството (постоянният адрес) и единният граждански номер на страните, в случаите на чл. 3 ЗРБУЛСТАТ, ЛНЧ или код по БУЛСТАТ, а когато няма такъв - мястото и датата на раждане; когато една от страните e търговец или юридическо лице, посочват се фирмата (наименованието) и организационната форма; посочват се и съдът по регистрация, номерът на фирменото дело, седалището и кодът по БУЛСТАТ, а за вписаните в търговския регистър към Агенцията по вписванията - ЕИК; за местните и чуждестранните юридически лица, които нямат съдебна регистрация в Република България, се посочват фирмата, седалището и кодът по БУЛСТАТ;
 • чл. 6, ал. 1, б. а, предл. последно ПВ
  6. (1) Подлежащите на вписване актове трябва да съдържат:
  а) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., бр. 67 от 2005 г.; бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) собственото, бащиното и фамилното име (име, съобразно отечественото право), местожителството (постоянният адрес) и единният граждански номер на страните, в случаите на чл. 3 ЗРБУЛСТАТ, ЛНЧ или код по БУЛСТАТ, а когато няма такъв - мястото и датата на раждане; когато една от страните e търговец или юридическо лице, посочват се фирмата (наименованието) и организационната форма; посочват се и съдът по регистрация, номерът на фирменото дело, седалището и кодът по БУЛСТАТ, а за вписаните в търговския регистър към Агенцията по вписванията - ЕИК; за местните и чуждестранните юридически лица, които нямат съдебна регистрация в Република България, се посочват фирмата, седалището и кодът по БУЛСТАТ;
 • чл. 6, ал. 1, б. в ПВ
  6. (1) Подлежащите на вписване актове трябва да съдържат: [...]
  б) датата и мястото на издаването на акта; в) (доп. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.;, изм., бр. 67 от 2005 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) описанието на имота, до който се отнася актът, с посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота, площта и/или застроената площ и границите;
 • чл. 6, ал. 2 ПВ
  6. [...] (2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Описание на имота не се изисква при:
  а) преписите от обявени завещания, независимо от това дали в акта е посочен недвижим имот и дали на ползващото се лице е известно дали и кои недвижими имоти се намират в съответния съдебен район;
  б) актовете, които имат за предмет съвкупност, елемент от която може да е недвижим имот, договори за прехвърляне на наследство, актове за преобразуване на търговски дружества, договори за залог и за прехвърляне на търговско предприятие, независимо от това дали в акта е посочен недвижим имот и дали на ползващото се лице е известно дали и кои недвижими имоти се намират в съответния съдебен район.
 • чл. 6, ал. 2, б. б ПВ
  6. [...] (2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Описание на имота не се изисква при: [...]
  б) актовете, които имат за предмет съвкупност, елемент от която може да е недвижим имот, договори за прехвърляне на наследство, актове за преобразуване на търговски дружества, договори за залог и за прехвърляне на търговско предприятие, независимо от това дали в акта е посочен недвижим имот и дали на ползващото се лице е известно дали и кои недвижими имоти се намират в съответния съдебен район.
 • чл. 6, ал. 3 ПВ
  6. [...] (3) (нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.;, изм., бр. 67 от 2005 г.) Когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър . В тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта.
 • чл. 7 ПВ
  7. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот чрез подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги, които се образуват:
  а) от подреждането на нотариалните актове по буква "а" на чл. 4 и
  б) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) от подреждането на всички други актове по чл. 4.
 • чл. 7, б. б ПВ
  7. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот чрез подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги, които се образуват: [...]
  б) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) от подреждането на всички други актове по чл. 4.
 • чл. 8, ал. 1 ПВ
  8. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.; изм., бр. 5 от 2001 г.; в сила от 01.01.2001 г., бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2014 г.; изм. изцяло, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) (1) Вписването на нотариалните актове по чл. 4, буква „а" се извършва по писмена молба на нотариуса, който ги е извършил, а на всички други актове или преписи от тях по чл. 4 - по писмена молба на страните, на нотариус и на всеки, който има интерес от вписването. Вписването на извършени от съдията по вписванията нотариални актове и на преписи от обявените от него завещания се извършва служебно.
 • чл. 8, ал. 2 ПВ
  8. [...] (2) За вписване на нотариалните актове по чл. 4, буква „а" се представят два еднакви първообраза от тях. За вписване на всички други актове по чл. 4 се представят оригиналът и официално заверен препис от него или два такива преписа, ако не може да се представи оригиналът - съответно два нотариално заверени преписа от обявените завещания с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот. Когато вписването се извършва по молба на нотариус, се представят три еднакви екземпляра, съответно три преписа.
 • чл. 9 ПВ
  9. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.; бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.; бр. 67 от 2005 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.; изм. изцяло, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) (1) Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията незабавно след записване на акта в предназначения за това входящ регистър, като върху самия акт се нанасят номерът, под който е записан в регистъра, датата, както и томът и страницата на партидната книга, в която е нанесено вписването. В службите по вписванията, където има въведен програмен продукт за водене на помощни партиди за имоти, в подлежащия на вписване акт се записва и номерът на партидата.
  (2) Актът се подрежда в съответната книга и в срок до 3 дни вторият екземпляр от вписания акт се връща на молителя.
  (3) Ако вписването се извършва по молба на нотариус, се връщат третият и следващите екземпляри от вписания акт с нанесени върху всеки от тях данните по ал. 1.
  (4) Вписването на извършен от съдията по вписванията акт се извършва веднага след извършването на самия акт. Съдията по вписванията не може, под страх от отговорност, да разпореди извършването на каквито и да е други действия между извършването от него на подлежащите на вписване актове и самото им вписване.
 • чл. 9, ал. 1 ПВ
  9. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.; бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.; бр. 67 от 2005 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.; изм. изцяло, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) (1) Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията незабавно след записване на акта в предназначения за това входящ регистър, като върху самия акт се нанасят номерът, под който е записан в регистъра, датата, както и томът и страницата на партидната книга, в която е нанесено вписването. В службите по вписванията, където има въведен програмен продукт за водене на помощни партиди за имоти, в подлежащия на вписване акт се записва и номерът на партидата.
 • чл. 11 ПВ
  11. (Изм. - Изв., бр. 30 от 1955 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.) Трябва да бъдат вписани или отбелязани:
  а) исковите молби, с които се иска разваляне (чл. 87, ал. 3 от ЗЗД ), унищожаване (чл. 32 от ЗЗД ), отменяване (чл. 227 от ЗЗД и чл. 37 от ЗН ) или признаване нищожността (чл. 26 от ЗЗД ) на актове, подлежащи на вписване по чл. 4;
  б) исковите молби за постановяване решение за сключване на окончателен договор (чл. 19, ал. 3 от ЗЗД ), с който се прехвърля или учредява вещно право върху недвижим имот, и
  в) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.) исковите молби за постановяване на други решения по чл. 4, букви "з", "к" и "л".
 • чл. 12 ПВ
  12. (Изм. - Изв. ДВ, бр. 30 от 1955 г., ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., бр. 67 от 2005 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) (1) (Изм. - Изв. ДВ, бр. 30 от 1955 г., ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., бр. 67 от 2005 г.) За да се извърши вписването или отбелязването по чл. 11, представя се подадената в съда искова молба, по която е събрана държавна такса за образуване на дело, както и препис или препис-извлечение от молбата. Исковата молба трябва да отговаря на изискванията на чл. 6.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., бр. 67 от 2005 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията, като се нанася накратко петитумът на исковата молба по съответната персонална партида. Преписът от молбата се прилага към особено канцеларско дело, а оригиналът се връща на съда, в който е образувано делото. Ако исковата молба се отнася до няколко акта, нанасянето в партидната книга се извършва срещу записа за всеки от актовете, до които се отнася молбата.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Ако актът, до който се отнася исковата молба, не е вписан, вписването на молбата се извършва по реда, установен в чл. 9.
 • чл. 12, ал. 2 ПВ
  12. [...] (2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., бр. 67 от 2005 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията, като се нанася накратко петитумът на исковата молба по съответната персонална партида. Преписът от молбата се прилага към особено канцеларско дело, а оригиналът се връща на съда, в който е образувано делото. Ако исковата молба се отнася до няколко акта, нанасянето в партидната книга се извършва срещу записа за всеки от актовете, до които се отнася молбата.
 • чл. 12, ал. 1, изр. 2 ПВ
  12. (Изм. - Изв. ДВ, бр. 30 от 1955 г., ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., бр. 67 от 2005 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) (1) (Изм. - Изв. ДВ, бр. 30 от 1955 г., ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., бр. 67 от 2005 г.) За да се извърши вписването или отбелязването по чл. 11, представя се подадената в съда искова молба, по която е събрана държавна такса за образуване на дело, както и препис или препис-извлечение от молбата. Исковата молба трябва да отговаря на изискванията на чл. 6.
 • чл. 17, ал. 1, б. а ПВ
  17. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.; доп., бр. 67 от 2005 г.; доп., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) (1) Вписването на актовете по чл. 171 от Закона за задълженията и договорите, а именно:
  а) прехвърляне на вземане (чл. 99 ЗЗД ), обезпечено с ипотека;
 • чл. 18 ПВ
  18. (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) (1) Подновяване на вписването на договорна или на законна ипотека (чл. 172 ЗЗД ) става по молба на кредитора, подадена в два еднакви екземпляра, придружена от договора за ипотека, съответно от молбата за учредяване на законната ипотека, или от записката за вписването на ипотеката, ако вписването е било извършено чрез записка.
  (2) Молбата трябва да съдържа и данните на първоначалното вписване. Ако собственикът на ипотекирания имот е умрял, трябва да се посочат и наследниците му. Може да се иска подновяване на вписването и за сума по-малка от онази, за която е направено първоначалното вписване. За извършеното подновяване съдията по вписванията прави отбелязване отстрани на ипотечния акт, като посочва входящия номер на молбата за подновяване.
  (3) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Подновяването се извършва чрез подреждане в съответната ипотечна книга на единия екземпляр от молбата, по реда, установен за първоначалното вписване (чл. 15 и 16). За извършеното подновяване съдията по вписванията прави отбелязване отстрани на ипотечния акт, като посочва входящия номер на молбата за подновяване.
  (4) Подновяване не се извършва, ако са изтекли 10 години от първоначалното вписване на ипотеката, съответно от последното подновяване. В такъв случай ипотеката може да се впише наново и има ред от новото вписване.
 • чл. 18, ал. 1 ПВ
  18. (1) Подновяване на вписването на договорна или на законна ипотека (чл. 172 ЗЗД ) става по молба на кредитора, подадена в два еднакви екземпляра, придружена от договора за ипотека, съответно от молбата за учредяване на законната ипотека, или от записката за вписването на ипотеката, ако вписването е било извършено чрез записка.
 • чл. 18, ал. 2 ПВ
  18. [...] (2) Молбата трябва да съдържа и данните на първоначалното вписване. Ако собственикът на ипотекирания имот е умрял, трябва да се посочат и наследниците му. Може да се иска подновяване на вписването и за сума по-малка от онази, за която е направено първоначалното вписване. За извършеното подновяване съдията по вписванията прави отбелязване отстрани на ипотечния акт, като посочва входящия номер на молбата за подновяване.
 • чл. 18, ал. 3 ПВ
  18. [...] (3) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Подновяването се извършва чрез подреждане в съответната ипотечна книга на единия екземпляр от молбата, по реда, установен за първоначалното вписване (чл. 15 и 16). За извършеното подновяване съдията по вписванията прави отбелязване отстрани на ипотечния акт, като посочва входящия номер на молбата за подновяване.
 • чл. 18, ал. 4 ПВ
  18. [...] (4) Подновяване не се извършва, ако са изтекли 10 години от първоначалното вписване на ипотеката, съответно от последното подновяване. В такъв случай ипотеката може да се впише наново и има ред от новото вписване.
 • чл. 19 ПВ
  19. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) (1) Заличаване на вписването на ипотеката (чл. 179 ЗЗД ) става въз основа на писменото съгласие на кредитора, дадено в нотариално заверена форма, или на влязъл в сила съдебен акт, с който се постановява заличаването. Когато кредитор е държавен орган, заверка на подписа не се изисква.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Заличаването на ипотека върху недвижим имот, продаден на публична продан, се извършва по молба на купувача на недвижимия имот. Към молбата за заличаване на ипотеката купувачът представя влязло в сила и вписано в книгите за вписванията постановление за възлагане на недвижимия имот и удостоверение, издадено от съдебния изпълнител, че купувачът не е поел ипотеката по съгласие с ипотекарния кредитор по реда на чл. 175, ал. 2 ЗЗД.
  (3) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Заличаването може да иска всеки заинтересован. То се извършва чрез отбелязване отстрани на вписания акт, като се посочи документът, на основание на който то става, и времето, когато е направено. Отбелязването се подписва от съдията по вписванията. При изчерпване на свободното място в ипотечния акт по разпореждане на съдията по вписванията служител от службата по вписванията залепва продължение (алонж), скрепено с подписа на служителя и печата на службата най-малко на две места. За извършения алонж съдията по вписванията прави нарочна забележка след заверката по чл. 35, ал. 3.
 • чл. 19, ал. 1 ПВ
  19. (1) Заличаване на вписването на ипотеката (чл. 179 ЗЗД ) става въз основа на писменото съгласие на кредитора, дадено в нотариално заверена форма, или на влязъл в сила съдебен акт, с който се постановява заличаването. Когато кредитор е държавен орган, заверка на подписа не се изисква.
 • чл. 19, ал. 3 ПВ
  19. [...] (3) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Заличаването може да иска всеки заинтересован. То се извършва чрез отбелязване отстрани на вписания акт, като се посочи документът, на основание на който то става, и времето, когато е направено. Отбелязването се подписва от съдията по вписванията. При изчерпване на свободното място в ипотечния акт по разпореждане на съдията по вписванията служител от службата по вписванията залепва продължение (алонж), скрепено с подписа на служителя и печата на службата най-малко на две места. За извършения алонж съдията по вписванията прави нарочна забележка след заверката по чл. 35, ал. 3.
 • чл. 21 ПВ
  21. Частично заличаване се извършва по същия начин, както заличаването изцяло.
 • чл. 22 ПВ
  22. (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Когато са изминали 10 години от датата на вписването, без то да е подновено, заличаването става по молба на заинтересования, без други доказателства.
 • чл. 22а ПВп
  22а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., доп., бр. 67 от 2005 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Вписването на актовете относно залог върху търговско предприятие (чл. 21, ал. 3 ЗОЗ) се извършва по разпореждане на съдията по вписванията във всеки район, в който е поискано вписване, чрез подреждане в книгата по чл. 33, буква „д" на удостоверението за вписване на залога в търговския регистър, съответно на удостоверенията за последващи вписвания. Когато удостоверението за вписването в търговския регистър не съдържа описание на заложеното имущество, към удостоверението се прилага и вписаният в търговския регистър договор за залог.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Вписването на залога в търговския регистър се нанася по персоналната партида на залогодателя, а когато в залога са посочени като елементи на търговското предприятие вещни права върху недвижими имоти, вписването се нанася и в помощните партиди за имотите.
  (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Правилата на чл. 8 и 9 се прилагат съответно и при вписването на залог на търговско предприятие.
  (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) При подновяване на вписването по ал. 1 се прилага съответно чл. 18.
 • чл. 23 ПВ
  23. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.; доп., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Вписването на възбраните се извършва по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот по реда на чл. 9.
 • чл. 24 ПВ
  24. Възбрана за обезпечение на иск се вписва, като се представи заповедта за налагането й и препис от нея. Заповедта трябва да съдържа:
  а) (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., бр. 67 от 2005 г.) описание съгласно чл. 6, ал. 1, буква "в" на недвижимия имот, който се поставя под възбрана;
  б) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) данните, посочени в чл. 6, ал. 1, буква "а", на кредитора и длъжника;
  в) размера на сумата, за обезпечаване на която се налага възбраната, или указване, че искът е за собственост на самия имот и
  г) (доп. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) номера на делото и датата на заповедта и от кой съд е издадена.
 • чл. 24, б. а ПВ
  24. Възбрана за обезпечение на иск се вписва, като се представи заповедта за налагането й и препис от нея. Заповедта трябва да съдържа:
  а) (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., бр. 67 от 2005 г.) описание съгласно чл. 6, ал. 1, буква "в" на недвижимия имот, който се поставя под възбрана;
 • чл. 25 ПВ
  25. (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 16 от 2001 г., доп., бр. 67 от 2005 г.) По предвидения в предидущия член ред се извършва вписването и на възбрана, когато това се иска от учреждение или длъжностно лице, на което законът е предоставил такова право. В този случай писмото трябва да показва учреждението или длъжностното лице и датата и номера на постановлението, с което се заповядва възбраната, а така също и сведенията, означени в точки "а" - "в" на предходния член. Към писмото се прилагат два заверени екземпляра от постановлението.
  (Ал. 2, отм. - ДВ, бр. 16 от 2001 г.).
 • чл. 26 ПВ
  26. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., доп., бр. 67 от 2005 г.) Възбраната върху недвижим имот, срещу който е обърнато взискането, се вписва по искане на съдия-изпълнителя или на финансовия служител, който извършва публичната продан, с писма в два еднакви екземпляра, съдържащи освен данните в точки "а" - "в" на чл. 24 , още и номера на изпълнителното дело и датата на изпълнителния лист и от кой съд е издаден.
 • чл. 30 ПВ
  30. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Представените документи и писма за възбрана се вписват по реда на чл. 9.
 • чл. 31 ПВ
  31. Вписването на възбраните се заличава по писмено нареждане на учреждението или длъжностното лице, което е наложило възбраната или пред което е представена гаранцията или обезпечението.
  Когато гаранцията или обезпечението не са послужили, заличаването на възбраната става по искане на заинтересования със заявление, към което прилага удостоверение от надлежното учреждение, че вписването може да се заличи.
 • чл. 31, ал. 2 ПВ
  31. [...] Когато гаранцията или обезпечението не са послужили, заличаването на възбраната става по искане на заинтересования със заявление, към което прилага удостоверение от надлежното учреждение, че вписването може да се заличи.
 • чл. 32а ПВ
  Чл. 32а. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.; изм. изцяло - бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В случай че записаният във входящия регистър акт не отговаря на изискванията на закона или е неподлежащ на вписване, съдията по вписванията се произнася с определение за отказ. Актът се записва в регистъра за отказите по чл. 33, буква "н" с посочване на постановения отказ и датата на постановяването му.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Актовете, по които е постановен отказ, се подреждат в книгата за отказите по чл. 33, буква "о". Всеки двеста подредени екземпляра от актовете, по които е постановен отказ, образуват един том. Всеки том започва с нова номерация на листовете. Номерирането на актовете и на томовете започва всяка година.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.)
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Определението за отказ се връчва на заинтересуваното лице срещу подпис. Жалбата срещу отказа и влязлото в сила определение на окръжния съд се записват в регистъра за отказите по чл. 33, буква „н" към поредния номер, под който е записан самият отказ, и се подреждат в книгата по чл. 33, буква „о".
  (5) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.)
 • чл. 32а, ал. 1 ПВ
  32а. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В случай че записаният във входящия регистър акт не отговаря на изискванията на закона или е неподлежащ на вписване, съдията по вписванията се произнася с определение за отказ. Актът се записва в регистъра за отказите по чл. 33, буква "н" с посочване на постановения отказ и датата на постановяването му.

  [Редакция към ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г.:]
  (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.; изм. изцяло - бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) (1) В случай че записаният във входящия регистър акт не отговаря на изискванията на закона или е неподлежащ на вписване, съдията по вписванията се произнася с определение за отказ. Актът се записва в регистъра за отказите по чл. 33, буква "л" с посочване на постановения отказ и датата на постановяването му.
 • чл. 32а, ал. 2 ПВ
  Чл. 32а. [...] (2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Актовете, по които е постановен отказ, се подреждат в книгата за отказите по чл. 33, буква "о". Всеки двеста подредени екземпляра от актовете, по които е постановен отказ, образуват един том. Всеки том започва с нова номерация на листовете. Номерирането на актовете и на томовете започва всяка година.
 • чл. 32а, ал. 4 ПВ
  Чл. 32а. [...] (4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Определението за отказ се връчва на заинтересуваното лице срещу подпис. Жалбата срещу отказа и влязлото в сила определение на окръжния съд се записват в регистъра за отказите по чл. 33, буква „н" към поредния номер, под който е записан самият отказ, и се подреждат в книгата по чл. 33, буква „о".
 • чл. 33, б. д ПВ
  33. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Службите по вписванията водят: [...]
  д) (нова - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) книга, която се образува от подреждането на удостоверенията за вписвания по ЗОЗ;
 • чл. 33 б. в ПВ
  33. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Службите по вписванията водят: [...]
  в) книга, която се образува от подреждането на нотариалните актове за договорна ипотека;
 • чл. 34 ПВ
  34. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Във входящия регистър се записват последователно по реда на постъпването им всички нотариални и други актове, молби и писма, вписването, отбелязването и заличаването на които се иска.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) По поредния номер на входящия регистър се определя редът на извършеното вписване, отбелязване или заличаване.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) След записването на акта във входящия регистър номерът от входящия регистър се записва върху самия акт, чието вписване, отбелязване или заличаване се иска, а върху молбата се нанасят датата и номерът от входящия регистър.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.; предишна ал. 3, изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Входящият регистър се приключва всеки ден, като се разпечатва на хартия и се подписва от съдията по вписванията.
 • чл. 36 ПВ
  36. (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.)
  (1) В партидната книга се нанасят последователно накратко, под името на всеки собственик и на определената за него страница, извършените вписвания, отбелязвания и заличавания, които се отнасят до него, като се посочва и съответната книга, томът и страницата, където е подреден актът.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) Лицата се записват с данните, посочени в чл. 6, ал. 1, буква "а" . При записване на трите им имена се започва със собственото име.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.; отм., бр. 63 от 2014 г.; нова - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Когато определеното място в партидната книга на един собственик се изпълни, отваря се нова партида, като се нанасят в края на изпълнената партида томът и страницата на новата партида на същия собственик, която съставлява продължение на първата. В новата партида се нанасят томът и страницата на старата.
 • чл. 36, ал. 1 ПВ
  чл. 36. (1) В партидната книга се нанасят последователно накратко, под името на всеки собственик и на определената за него страница, извършените вписвания, отбелязвания и заличавания, които се отнасят до него, като се посочва и съответната книга, томът и страницата, където е подреден актът.
 • чл. 39 ПВ
  чл. 39. (1) За да се направи справка в книгите за вписванията за един недвижим имот, преди всичко се намира в азбучния указател името на лицето, което се посочва за собственик на този имот, ако има партида, и по името на това лице се намират номерът на тома от партидната книга и страницата на неговата партида в тази книга. От партидната книга на собственика се узнава какви вписвания има за имотите, за които се иска справка, и в кои томове и под какви номера те са вписани, както и номерата на помощните партиди за имотите и съдържащото се в тях описание.
  (2) Справки по партидите за имотите имат само помощен характер и се правят да се установи описанието на имота.
 • чл. 42 ПВ
  42. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2014 г.; изм. изцяло, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Всеки може да поиска справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, извлечения от съдържанието на всички книги, незаверен препис от всички вписани и отбелязани актове или актове за заличаване, както и удостоверение за наличието или за отсъствието на вписване.