чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Приложно поле
Чл. 280. (Изм. ДВ, бр. 47 от 23.06.2009 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.; изм., бр. 50 от 2015 г.)  (1) (Изм. ДВ, бр. 47 от 23.06.2009 г. – обавена за противоконституционна в частта относно думата “съществен” с РЕШЕНИЕ № 4 на КС от 16.06.2009 г. ) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по съществен материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е: […] 2. решаван противоречиво от съдилищата;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт